หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยชวนนักลงทุนสวีเดนลงทุน สร้างฐานการผลิตของภูมิภาคอาเซียน

15 พฤษภาคม 2016

นายสตัฟฟาน แฮร์สเตริม (H.E. Mr. Staffan Herrström) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจําประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) เนื่องในโอกาสเข้ารับตําแหน่งใหม่และหารือแนวทางการขยายการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการออกแบบที่สวีเดนมีความเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เน้นย้ําให้สวีเดนเชื่อมั่นต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการนําประเทศไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และยึดมั่นในพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย รวมทั้งความมุ่งมั่นในการวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงซึ่งรัฐบาลไทยเห็นความสําคัญของความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับนานาประเทศ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางบกเพื่อเชื่อมโยงกับกับภูมิภาคอาเซียนและประเทศในลุ่มแม่น้ําโขง จึงได้เชิญชวนนักลงทุนสวีเดนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ให้เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากไทยมีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์อยู่บริเวณศูนย์กลางของภูมิภาคมีพรมแดนติดประเทศเพื่อนบ้านทั้งในอาเซียนและเอเชียที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ และชักชวนให้มาร่วมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบคลัสเตอร์และซูเปอร์คลัสเตอร์ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสะอาดเทคโนโลยีดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีนวัตกรรม
 
เอกอัครราชทูตสวีเดน กล่าวยินดีที่ไทยกับสวีเดนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ความสัมพันธ์ทางการค้าได้ดําเนินมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมั่นใจในคุณภาพของสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ซึ่งสวีเดนนําเข้าจากไทยเป็นอันดับหนึ่ง และได้แสดงความมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์ของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นรวมทั้งแจ้งความสนใจของนักลงทุนสวีเดนที่ต้องการลงทุนในไทยมากขึ้น นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องถึงโอกาสในการขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ทั้งสองประเทศมีความสนใจที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการออกแบบ และ R&D ซึ่งเป็นสาขาที่สวีเดนมีความโดดเด่นอย่างมาก โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) สนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปะและหัตถกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญนักออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงชาวสวีเดนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะด้านการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับสมัยใหม่
 
นอกจากนั้น ยังได้เชิญคณะผู้แทนการค้าสวีเดนเข้าร่วมงาน Thailand Innovation and Design Expo 2016 และถ่ายทอดความรู้เรื่องนวัตกรรมในงานสัมมนา Thai-Europe Innotech Links 2016 ในช่วงเดือนกันยายน 2559 สวีเดนเป็นคู่ค้าอันดับที่ 47 ของไทยและเป็นอันดับที่ 9 ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 28 ประเทศ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา (2556-2558) การค้ารวมไทย-สวีเดนมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 1,403.53 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยปี 2558 การค้ารวมมีมูลค่า 1,267.82 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกไปยังสวีเดนมีมูลค่า 474.6 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเสียเปรียบดุลการค้า -318.68 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกที่สําคัญไปสวีเดน ได้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องรับส่งวิทยุ/โทรทัศน์ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศ เครื่องแต่งกาย เครื่องซักผ้า เป็นต้น สินค้านําเข้าที่สําคัญจากสวีเดน ได้แก่ เครื่องจักรกล/ไฟฟ้า กระดาษ อุปกรณ์ยานยนต์เหล็ก ยา โลหะ เคมีภัณฑ์เป็นต้น ในส่วนการลงทุน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2554 -2558) การลงทุนโดยตรงของสวีเดนในไทยที่ได้รับการอนุมัติจาก BOI มีมูลค่ารวม 5,098.2 ล้านบาท ในปี 2558 สวีเดนได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 112.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ที่มีมูลค่า 356 ล้านบาท อยู่ในอันดับที่ 12 ของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่ลงทุนในไทย ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องจักรสําหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์