หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอาเซียนและอาเซียนบวก 3

15 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1338)

นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ค. 59 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางไปประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอาเซียนและอาเซียนบวก3 (จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี) (ALMM+3) ณ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยมีประเด็นสำคัญๆ ที่พิจารณาร่วมกัน คือ การรับรองเอกสารโครงสร้างการดำเนินงานการเทียบคุณวุฒิของอาเซียนและหลักประกันคุณภาพและระบบเทียบคุณวุฒิอาเซียน รวมทั้งแนวปฏิบัติ CSR ด้านแรงงานสำหรับสถานประกอบการในอาเซียนในการนำไปปฏิบัติโดยสมัครใจ ซึ่งโครงการนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าของโครงการ ตลอดจนมีการรับรองปฏิญญาเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมการจ้างงานนอกระบบให้เข้าสู่การจ้างงานในระบบ มีการทำงานที่มีคุณค่า ได้รับการคุ้มครองแรงงานและสิทธิอันพึงมีพึงได้ของแรงงานอาเซียน มีโอกาสสร้างหลักประกันที่มั่นคงในการดำรงชีวิต
 
นายธีรพลฯ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้รัฐมนตรีแต่ละประเทศรับรองแผนงานต่าง ๆ อาทิ แผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน 2016-2020 , แผนงาน SLOM Working Group, 2016-2020, แผนงานคณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาเซบู 2016-2020 และแผนปฏิบัติการเครือข่าย OSH 2016-2020 รวมทั้งหารือความร่วมมือด้านแรงงานกับ ILO และ IOM และหารือเรื่องการยกร่างตราสารเพื่อคุ้มครองแรงงานต่างด้าว เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีกำหนดทิศทางการดำเนินงานโดยเฉพาะการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าวในอาเซียน โดยกำหนดท่าทีและความรับผิดชอบของประทศทั้งผู้รับผู้ส่ง รวมทั้งให้การรับรองแถลงการณ์ร่วม พร้อมเตรียมการประชุมครั้งต่อไปซึ่งประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพในปี 2017
 
 
 
ข้อมูล กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์