หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การรับมือกับปัญหาสภาวะแวดล้อมของประชาคมอาเซียน

13 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2361)
 
โดย  พนารัช ปรีดากรณ์
 
 
                             
 
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมเป็นผลมาจากการพัฒนาของมนุษยชาติ สำหรับประชาคมอาเซียนนั้นเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสูงทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งแต่เดิมนั้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติถูกจำกัดตัวจากผู้ใช้ที่ต้องกำกับด้วยความเป็นชาติมากกว่าเมื่อเทียบกับปัจจุบัน โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์สมัยใหม่ที่ขอบเขตความเป็นชาติเลือนหายไป ภายใต้การร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เปิดเสรีกันอย่างกว้างขวางทำให้ทรัพยากรของแต่ละประเทศเปิดพร้อมให้กับพลังอุปสงค์โลก การจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติในระดับภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับผลของการขูดรีดทรัพยากรที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันส่งผลเป็นปัญหาให้กับพลเมืองโลก
 
เพื่อรับมือกับปัญหาด้านสภาวะแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน ภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน ได้มีการสร้างพันธสัญญาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกว่าจะเร่งจัดการกับปัญหาการขูดรีดทรัพยากรหรือให้มีกลไกที่ดีในการจัดการกับการใช้ทรัพยากรข้ามชาติ ตลอดจนมีความร่วมมือกันทั้งในกรณีหมอกควัน ทรัพยากรน้ำ ภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น
 
ในพิมพ์เขียวของการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) การหยิบยกเรื่องสภาวะแวดล้อมมากล่าวถึงเริ่มต้นมาจากคำมั่นในเรื่องการประกันถึงความยั่งยืนของสภาวะแวดล้อม (Ensuring Environment Sustainability) ข้อที่ 30 ซึ่งระบุว่าอาซียนจะทำงานเพื่อมุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่ากับที่ให้การส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สะอาดและเป็นสีเขียว โดยคุ้มครองทรัพยากรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งที่ดิน แหล่งน้ำ แร่ธาตุ ความหลากหลายทางชีวภาค ป่าไม้ ชายฝั่ง และทรัพยากรน้ำ ขณะเดียวกันก็จะปรับปรุงคุณภาพน้ำและอากาศเพื่อภูมิภาคอาเซียน อาเซียนจะมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ในความพยายามระดับสากล มุ่งสู่การให้ความสำคัญต่อความท้าทายด้านสภาะแวดล้อมที่เกิดขึ้น
 
ASCC Blueprint ยังคงกำหนดถึงวาระที่จะย้ำถึงประเด็นสภาวะแวดล้อมโลก การต่อสู้กับมลพิษข้ามแดน ส่งเสริมบริบททางด้านการศึกษาและการมีส่วนร่วมสาธารณะ ส่งเสริมเทคโนโลยีที่ดีต่อสภาวะแวดล้อมใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมทรัพยากรสะอาดอย่างย่างยืน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและผลที่เกิด และส่งเสริมการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน ใ
 
นขณะที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าประสงค์ที่คล้ายกันในประเด็นของบทบาทรัฐ ทุน ผลประโยชน์ต่างประเทศ ทำให้เสาเศรษฐกิจเป็นเสาหลักในการนำทางประชาคมอาเซียน แต่หลายฝ่ายก็ตระหนักถึงสภาวะแวดล้อมของประเทศอาเซียน โดยกล่าวว่ามีน้ำหนักเพียงพอที่จะเป็นเสาที่สี่ และเชื่อว่าการกำหนดให้อยู่ในเสาของสังคมและวัฒนธรรมนั้น ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นประเด็นที่ถูกลดทอนความสำคัญลง การหลงระเริงอยู่กับประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนนั้น อาจจะทำให้ประเด็นความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมขาดหายไป ซึ่งอาเซียนเองจำเป็นจะต้องใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อรับมือกับปัญหาสภาวะแวดล้อมที่จะตามมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบการค้าและการลงทุนเสรี โดยกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทร่วมกันกับรัฐ ทั้งนี้ อาจใช้ต้นแบบการจัดการกับปัญหาด้านสภาวะแวดล้อมของรัฐภาคีสมาชิกอื่น ๆ ในระดับสากล
 
 
 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์