หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยในกลุ่มอาเซียน

12 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 10183)
 
โดย  สันติพจน์  กลับดี
 
                
 
World Economic Forum (WEF) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ใน 4 เสาหลัก โดยมีองค์ประกอบในแต่ละเสา ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย
1) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment)
2) ความมั่นคงปลอดภัย (Safety and Security)
3) สุขภาพและอนามัย (Health and Hygiene)
4) ทรัพยากรมนุษย์และตลาดแรงงาน (Human Resources and Labour Market)
5) ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Readiness)
 
2. นโยบายและเงื่อนไขที่สำคัญ
1) การให้ความสำคัญกับการเดินทางและท่องเที่ยว (Prioritization of Travel and Tourism)
2) การเปิดรับนานาชาติ (International Openness)
3) การแข่งขันด้านราคา (Price Competitiveness)
4) ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)
 
3. โครงสร้างพื้นฐาน
1) โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Infrastructure)
2) โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางบกและทางน้ำ (Ground and Port Infrastructure)
3) โครงสร้างพื้นฐานบริการด้านการท่องเที่ยว (Tourist Service Infrastructure)
 
4. ธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
1) ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources)
2) ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ (Cultural Resources and Business Travel)
 
จากข้อมูลใน The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 พบว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและท่องเที่ยวจากมากไปน้อย ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว กัมพูชาและเมียนมา ตามลำดับ (ไม่มีข้อมูลของบรูไนในรายงานฉบับนี้) โดยมีค่าคะแนนของแต่ดัชนีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังตาราง
 
 
การที่ไทยจะมีโอกาสได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใดในอนาคต นอกจากขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในอาเซียนแล้ว การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศไทยย่อมเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้การกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นได้ โดยจากข้อมูลในตารางอาจจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของไทยกับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียนได้ ดังนี้
 
1. จุดแข็งของไทย เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ การแข่งขันด้านราคา และโครงสร้างพื้นฐานบริการด้านการท่องเที่ยวตามลำดับ
2. จุดแข็งของไทย เมื่อเทียบกับมาเลเซีย ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานบริการด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ การให้ความสำคัญกับการเดินทางและการท่องเที่ยวของภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศ และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมตามลำดับ
3. จุดอ่อนของไทย ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัย (ต่ำที่สุดในกลุ่มอาเซียน) และโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางบกและทางน้ำ (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียน)
4. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยว ยังเป็นรองสิงคโปร์และมาเลเซีย
5. ด้านสุขภาพและอนามัย ยังเป็นรองสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม ตามลำดับ
6. ทรัพยากรมนุษย์และตลาดแรงงาน เป็นรองเพียงสิงคโปร์เท่านั้น (มีคะแนนเท่ากับมาเลเซีย)
7. ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังเป็นรองสิงคโปร์และมาเลเซีย
8. การให้ความสำคัญกับการเดินทางและการท่องเที่ยว ยังเป็นรองจากสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา ตามลำดับ
9. การเปิดรับนานาชาติ ยังเป็นรองสิงคโปร์และมาเลเซีย
10. การแข่งขันด้านราคา ยังเป็นรองอินโดนีเซีย เวียดนามและฟิลิปปินส์ ตามลำดับ
11. ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ยังเป็นรองสิงคโปร์ เมียนมาและลาว ตามลำดับ
12. โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศ เป็นรองเพียงสิงคโปร์เท่านั้น
13. โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางบกและทางน้ำ ยังเป็นรองสิงคโปร์และมาเลเซีย
14. โครงสร้างพื้นฐานบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
15. ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
16. ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ เป็นรองสิงคโปร์ อินโดนีเซียและมาเลเซีย ตามลำดับ
 
ากข้อสังเกตข้างต้นจะเห็นว่า สิ่งที่ประเทศไทยควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ ด้านความมั่นคงปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นด้านที่มีคะแนนต่ำสุดในประชาคมอาเซียน นอกจากปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้ว ควรให้ความสนใจกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางบกและทางน้ำตามลำดับ
 
ในส่วนที่เป็นจุดแข็งอยู่แล้ว ประเทศไทยจะต้องพยายามรักษาการมีทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุดในประชาคมอาเซียน การมีโครงสร้างพื้นฐานบริการด้านการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในประชาคมอาเซียน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในบางด้านที่เป็นจุดเด่นอยู่แล้ว เช่น ด้านทรัพยากรมนุษย์และตลาดแรงงานควบคู่กันไปด้วย
 
นอกจากนี้ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนให้สูงขึ้น ประเทศไทยอาจจะให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาด้านที่เป็นรองประเทศอื่น ๆ ไม่มากนัก เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศให้ทัดเทียมกับสิงคโปร์ รวมถึงสร้างจุดแข็งใหม่ ๆ เช่น พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจให้ดีขึ้น เนื่องจากยังมีอีกหลายประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนยังมีคะแนนในด้านนี้ค่อนข้างต่ำและยังไม่สามารถเข้ามาเป็นคู่แข่งกับไทยในระยะเวลาอันใกล้ ๆ นี้ได้

หมายเหตุ   ท่านที่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีองค์ประกอบต่าง ๆ อ่านได้ที่http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์