หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
ALA ย่อมาจาก.....

9 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2178)
 
ALA (เอแอลเอ) ย่อมาจาก  ASEAN Law Association
 
หมายถึง สมาคมกฎหมายแห่งอาเซียน  เป็นสมาคมนักกฎหมายจัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมการพัฒนากฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2522 มีฐานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศ
 
การจัดตั้งสมาคมกฎหมายอาเซียนนั้นนอกจากเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และความเข้าใจซึ่งกันและกันในระหว่างนักกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ว ยังเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความเคลื่อนไหวของกฎหมายในประเทศต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนากฎหมายในภูมิภาคเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาและความร่วมมือทางด้านการค้า เศรษฐกิจและสังคมสืบต่อไป
 
 
 
ที่มา :  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์