หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบรูไน

3 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2801)

เนื่องจากบรูไนเป็นประเทศที่มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่พระมหากษัตริย์ทรงทำหน้าที่เป็นทั้งสุลต่าน และนายกรัฐมนตรีรับหน้าที่ในการบริหารประเทศ ทำให้อำนาจสิทธิขาดในการบริหาร ประเทศอยู่ที่สุลต่าน อีกทั้งบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนก็มักเข้ามาร่วมบริหารกับรัฐบาลบรูไนทั้งสิ้น ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงนับว่าเป็นหัวหอกในการพัฒนาประเทศ บรูไนจึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานภาครัฐ และพัฒนาข้าราชการเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการพยายามแยกหน้าที่ในการบริหารงานเป็นหน่วยงานย่อยเพิ่มเติมอีกหลายหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ดูแลทั้งการบริหารกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ และยังมีหน่วยงานเฉพาะ สำหรับดูแลข้าราชการพลเรือนให้มีการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการพลเรือน (Public Service Department) หรือ JPA (Jabatan Perkhidmatan Awam) คือหน่วยงานสาธารณะที่กำหนดการดำเนิน การที่เหมาะสมในการบริหารทรัพยากรบุคคลและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ หรือจะเป็นสถาบันข้าราชการพลเรือน (CSI) ที่มีหน้าที่จัดโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถของ ข้าราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งรัฐบาลยังส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในระดับสูง โดยรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนให้ทั้งหมด เพราะถือว่าอยู่ในโปรแกรมการฝึกอบรมของข้าราชการทั่วไป ด้วย ในแต่ละปีจึงมีเยาวชนร่นุ ใหม่ของบรูไนที่จบการศึกษาแล้วต้องการจะเป็นข้าราชการมากมาย
ดังนั้น การพัฒนาข้าราชการของประเทศบรูไนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์บรูไน พ.ศ. 2578 (Brunei Vision (Wawasan 2035) สามารถแบ่งการจัดหลักสูตรฝึกอบรม (Competency- based Training) ออกเป็น 11 ข้อ ดังนี้
 
1) การพัฒนานโยบาย (Policy Development)
2) การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการ (Strategic Planning and Management)
3) คุณภาพภาวะผู้นำ (Leadership Quality)
4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ (Management Development)
5) เครื่องมือการบริหารจัดการ (Management Tools)
6) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
7) การสร้างทีมงาน (Team Building)
8) การพัฒนาตนเอง (Self-Development)
9) กฎระเบียบ (Rules and Regulations)
10) การจัดการด้านการเงินและทรัพยากรอื่นๆ (Management of Financial and other Resources)
11) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology-ICT)
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์