หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เกาะติดเศรษฐกิจ : AEC : ตลาดสินค้าที่สำคัญของไทย

3 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2212)
 
                             
 
 
การส่งออกของไทยเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง 2 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2559 โดยขยายตัว 10.3% และ 1.3% ตามลำดับ หลังจากที่การส่งออกในเดือนมกราคม 2559 มีการขยายตัว -8.9% ส่งผลให้การส่งออกของไทยในไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัว 0.9% และทำให้หลายฝ่ายกลับมามีความหวังว่าการส่งออกของไทยในปีนี้อาจจะกลับมาขยายตัวเป็นบวกอีกครั้ง โดยอาจขยายตัวได้ 0-2% หลังจากที่เคยกังวลว่าการส่งออกในปีนี้อาจขยายตัวติดลบได้
 
ตลาดส่งออกที่สำคัญในไตรมาสแรกของปีนี้ที่กลับมาขยายตัวเป็นบวก ได้แก่ ตลาดอาเซียนหรือ AEC 9 ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาเซียนแรกเข้า AEC จำนวน 5 ประเทศ (ไม่นับรวม CLMV) และญี่ปุ่น ทำให้ประเทศไทยต้องเน้นการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจกับประเทศใน AEC อย่างใกล้ชิด เพราะนอกจากจะเป็นฐานการส่งออกที่สำคัญของไทย 26% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดแล้ว ไทยยังอาศัยความโดดเด่นของการค้าชายแดนใน AEC เป็นการสร้างฐานการผลิตตามแนวชายแดนไทยกับมาเลเซีย เมียนมา ลาว และกัมพูชา ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 12 พื้นที่
 
ประเทศสมาชิก AEC ในกลุ่มอาเซียนสามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่อยู่บนบกกับกลุ่มที่อยู่ในทะเล ซึ่งกลุ่มประเทศ AEC ที่อยู่ในทะเลซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น "อาเซียนเกาะ" หรือ "AEC ทะเล" ประกอบด้วย 5 ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาค่อนข้างสูงและเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนรุ่นแรกเช่นเดียวกับไทยตั้งแต่ปี 2510 เป็นต้นมา
 
อีกกลุ่มคือ กลุ่มประเทศ AEC ที่อยู่บนบกซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น "อาเซียนผืนแผ่นดินใหญ่" หรือ "AEC บก" ประกอบด้วย 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย หรือที่เราคุ้นเคยก็คือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนาขั้นแรก ๆ ยกเว้นประเทศไทยที่มีระดับการพัฒนาประเทศที่สูงกว่าและระดับการพัฒนาใกล้เคียงกับกลุ่มประเทศ "AEC ทะเล" ส
 
มาชิกของ "AEC บก" ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS และรวมตัวกันเรียกว่ากลุ่ม "CLMV" ที่ไม่ได้รวมไทยเข้าไปด้วย GMS หรือ Greater Mekong Sub-region หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (มณฑลยูนนานและกวางสี) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB: Asian Development Bank) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักทั้งทางการเงินและทางวิชาการในการขับเคลื่อนการพัฒนาอนุภูมิภาค เริ่มจากการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่งและพลังงาน ความโดดเด่นของกลุ่มประเทศ GMS คือ GMS มีพื้นที่รวมกันประมาณ 2 ล้าน 3 แสนตารางกิโลเมตร ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงติดต่อระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ เชื่อมโยงจีน อินเดียและอาเซียนผืนแผ่นดินใหญ่ โดย GMS มีประชากรรวมกันประมาณ 250 ล้านคน ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันจะมีรายได้เฉลี่ยไม่สูงมากนัก แต่ในอนาคตประชากรใน GMS จะมีรายได้อยู่ในกลุ่มรายได้ปานกลางและจะมีอำนาจซื้อมากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งจะเป็นตลาดใหญ่ของโลกอีกแห่งหนึ่ง
 
สำหรับ CLMV เป็นกลุ่มประเทศที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงในระดับ 5 - 7% ในช่วง 5 - 10 ปีข้างหน้าที่ดีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และยังเป็นแหล่งแรงงานวัยหนุ่มสาวราคาถูก CLMV จึงเป็นทั้งแหล่งผลิตและตลาดใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคตด้วยขนาดประชากรรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 180 ล้านคน
 
สำหรับกลุ่ม AEC ทะเลก็มีกลุ่มความร่วมมือที่สำคัญคือ กลุ่ม "IMT-GTW" ซึ่งเป็นเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีกหนึ่งกลุ่มใน AEC ไม่แพ้ GMS เลยทีเดียว และถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่สำคัญของ AEC โดยรวมและกลุ่ม AEC ทะเลที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเป็นกลุ่มประเทศที่มีประชากรมากและยังเป็นตลาดสินค้ามุสลิมหรือตลาดฮาลาลที่สำคัญของโลกอีกตลาดหนึ่งเช่นเดียวกัน
 
ความร่วมมือของ IMT-GT ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2536 โดยผู้นำทั้ง 3 ประเทศ ได้เห็นชอบที่จะให้ผลักดันการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคี ระหว่างภาคใต้ของไทย ภาคเหนือของมาเลเซีย และพื้นที่บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย โดยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ธุรกิจและด้านต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดที่มีระดับการพัฒนาที่ยังไม่สูงนักในแต่ละประเทศสมาชิก พื้นที่ความร่วมมือใน IMT-GT ประกอบด้วย พื้นที่ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย จำนวน 10 จังหวัด พื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของมาเลเซีย จำนวน 8 รัฐ และพื้นที่ 14 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ของไทย
 
ทั้งนี้ IMT-GT ครอบคลุมประชากรในพื้นที่ประมาณ 80 ล้านคน แยกเป็นอินโดนีเซีย 54 ล้านคน มาเลเซีย 16 ล้านคน และไทย 10 ล้านคน จากประชากรของทั้ง 3 ประเทศที่มีรวมกัน 350 ล้านคน จัดเป็นตลาดที่ใหญ่มากแห่งหนึ่ง ถ้าเราสร้างความร่วมมือในระดับพื้นที่ได้อย่างดี อาศัยภาคใต้เป็นภาคนำการเจาะเข้าสู่ตลาดใหญ่รวม 280 ล้านคน ในอินโดนีเซียและมาเลเซีย จะทำได้ง่ายขึ้น ยุคนี้ต้องรู้เขารู้เราอย่างละเอียดทะลุทะลวงจะได้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและธุรกิจให้กับไทย
 
 
 
ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์