หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
IMD เน้นไทยต้องปฏิรูปภายในเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติ

2 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2728)
 
 
จากการสัมมนาที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสถาบัน International Institute for Management Development (IMD) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและ เอกชน เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย สถาบัน IMD ได้วิเคราะห์ผลการสัมมนาและเสนอแนะให้ไทยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติ
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าโลก เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความท้าทายใหม่ๆ ที่ไทยต้องเผชิญและต้องปรับตัวรองรับเพื่อไม่ให้สูญเสียประโยชน์ที่มีอยู่ รวมทั้งสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสถานการณ์ได้ทันท่วงทีซึ่งจากผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Mega Dive ที่กระทรวงพาณิชย์จัดร่วมกับสถาบัน IMD ซึ่งเป็นสถาบันประเมินจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันระดับโลก เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทยนั้น สถาบัน IMD ได้เสนอแนะให้ไทยปฏิรูปภายในประเทศ 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติและจะต้องทําอย่างต่อเนื่อง โดยเรื่องที่ไทยจะต้องเร่งดําเนินการ ได้แก่
 
1. จัดตั้งคณะทํางานร่วมที่ประกอบด้วยทุกหน่วยงาน (cross-functional) เพื่อประสานงานด้านนโยบาย และการนํานโยบายไปปฏิบัติ
2. ลดช่องว่างการแข่งขันระหว่างบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยให้ ความสําคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs
3. จัดทําโครงการระดับชาติเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม เพิ่มระดับความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้าน การวิจัย พัฒนาการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการศึกษา โดยรูปแบบโครงการจะต้องกระตุ้นให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
4. พัฒนากลุ่มคนที่มีความสามารถสูง เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาที่ให้เรียนรู้จากการ ปฏิบัติส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากร โดยเฉพาะการเสริมสร้างสถาบันอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ
5. สร้างค่านิยมและทัศนคติขององค์กรในการส่งเสริมนวัตกรรม
6. ส่งเสริมความโปร่งใสของภาครัฐให้ความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล โดยความโปร่งใสของภาครัฐจะช่วย ลดภาระค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนและเป็นการดึงดูดการลงทุนอีกทางหนึ่ง
7. สร้างความแข็งแกร่งในนโยบายด้านการเกษตร เช่น พัฒนาแรงงานภาคเกษตร ผลักดันให้มีการใช้ เทคโนโลยีในภาคเกษตรให้มากขึ้น และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร นอกจากนี้ให้มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาให้เป็น Centre of Excellence
8. จัดตั้งโครงการ National CEO Program มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจนโยบายของภาครัฐและการดําเนิน ธุรกิจของภาคเอกชน โดยเป็นการเตรียมผู้นําธุรกิจรุ่นใหม่ให้มีความรู้ทั้งทางด้านเทคนิคและการบริหาร
9. ดําเนินการในลักษณะ e-government เต็มรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการทํางานของภาครัฐ และให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 
ทั้งนี้เรื่องที่สถาบัน IMD เสนอนั้นมีความสอดคล้องกับกิจกรรมภายใต้นโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ร่วมมือ กับภาคเอกชนในการปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อย่างไรก็ตาม การที่จะปฏิรูปประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นได้สําเร็จ ในส่วนของภาครัฐจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงขึ้น นอกจากนี้สถาบัน IMD อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ประเมินความสามารถในการแข่งขันของไทยในเชิงลึก ทั้งความสามารถระดับประเทศ และของภาคธุรกิจ ซึ่งมีกําหนดจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยกระทรวงพาณิชย์จะเผยแพร่ผลการศึกษาดังกล่าวให้ทุกภาคส่วนนําไปใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันต่อไป
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์