หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-ญี่ปุ่น เร่งเดินหน้าความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิด

2 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1543)
 

                                                        

วันนี้ (2 พ.ค.59) นายฟุมิโอะ คิชิดะ (Fumio Kishida) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการหารือ พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นพร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่คุมะโมะโตะ ในช่วงวันที่ 14 และ 16 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งนายฟุมิโอะ คิชิดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นและประชาชนญี่ปุ่นมีความขอบคุณและซาบซึ้งอย่างยิ่งที่ได้รับพระราชสาส์นแสดงความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจากรัฐบาลไทย รวมถึงการเสนอที่จะให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีจากรัฐบาลไทยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
 
สำหรับสถานการณ์ภายในประเทศ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความพยายามของรัฐบาลในการเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ การมีธรรมาภิบาล และการมุ่งพัฒนาประเทศให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยจะให้มีการทำประชามติและการเลือกตั้งตามระยะที่ได้วางไว้ตามโร้ดแม็ป นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ทราบถึงแนวทางการปฏิรูปประเทศในระยะนี้และการวางยุทธศาสตร์ชาติในอีก 20 ปีข้างหน้า พร้อมเชิญให้ญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากับไทยในอนาคต ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้แสดงความชื่มชมต่อความมุ่งมั่นและความพยายามของนายกรัฐมนตรี พร้อมกล่าวว่า ญี่ปุ่นเคารพต่อการดำเนินการของไทย และจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยไทยยังคงเป็นมิตรประเทศสำคัญของญี่ปุ่นและญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 
โดยในวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะไปบรรยายที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะกับประเทศลุ่มน้ำโขง และมีเป้าหมายที่จะร่วมมือผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขงอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง ทั้งด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับ ทั้งในระดับราชวงศ์ รัฐบาลและประชาชน โดยจะครบรอบความสัมพันธ์ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2560 โดยในวันนี้ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความร่วมมือระหว่างกันมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือด้านการเกษตรที่มีการลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนง (MOI) ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาเกษตร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559
 
นอกจากนี้ มีการติดตามประเด็นความร่วมมือที่ยังคั่งค้าง อาทิ การนำเข้าเนื้อสุกรจากไทยและเนื้อวัวจากญี่ปุ่น ความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสองฝ่ายยินดีที่มีความคืบหน้าเรื่องระบบราง โดยกำลังเร่งสรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ตามความร่วมมือที่ได้ตกลงกันไว้ โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่า ไทยเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของญี่ปุ่นทั้งเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย สำหรับโครงการทวายทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะร่วมมือกันต่อไปอย่างใกล้ชิด เนื่องจากโครงการทวายเป็นโครงการที่สำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศลุ่มน้ำโขง และจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
 
ด้านการค้าการลงทุน ไทยให้ความสำคัญกับนักลงทุนญี่ปุ่น โดยที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนญี่ปุ่นเข้าพบหลายราย ทั้งจากอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และยืนยันว่า ไทยสนับสนุนและดูแลนักลงทุนจากญี่ปุ่น โดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในลักษณะไทยบวก 1 และมีการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะมีการสร้างความเชื่อมโยงทางบก น้ำและอากาศ โดยเรียนรู้ประสบการณ์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษคันไซด้วย
 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการส่งเสริมการลงทุนในอีก 5 อุตสาหกรรม S-curve ใหม่ และการส่งเสริมธุรกิจ "Start up” เพื่อนำประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 พร้อมกับเชิญชวนให้ญี่ปุ่นเข้ามาร่วมลงทุนกับไทยอย่างเป็นระบบ ทั้งต้นทาง กลางทางและปลายทาง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นรับทราบและจะนำไปแจ้งให้ภาคเอกชนญี่ปุ่นทราบต่อไป โดยเห็นว่าไทยและญี่ปุ่นมีศักยภาพที่จะร่วมพัฒนาระหว่างกันทางเศรษฐกิจได้อีกในหลายสาขา ผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
 
ทั้งนี้ ญี่ปุ่นยังเห็นว่า นอกจากความร่วมมือในอาเซียนและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงแล้ว ไทยและญี่ปุ่นควรมีความร่วมมือในเวทีระดับโลกมากขึ้นด้วย 
 
 
 
Credit : thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์