หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน

2 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4684)
 
 
ประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างประชาคมที่สะอาดและเป็นสีเขียว มั่งคั่งด้วยประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่านิยมและธรรมเนียมปฏิบัติของประชาชนอาเซียน ที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค ดังนั้น ประชากรในภูมิภาคอาเซียนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม มีความเต็มใจและศักยภาพที่จะสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันพัฒนาแผนการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Environmental Education Action Plan) ที่กำหนดให้มีการบรรจุเนื้อหาวิชาการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Education) และการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน (Environmentally Sustainable Development) ลงในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของทุกโรงเรียน รวมถึงให้มีการฝึกอบรมเนื้อหาดังกล่าวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง และมีการประกันคุณภาพของการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
 
ในปัจจุบัน ประเทศสมาชิกมีการจัดทำโครงการ Eco-school โดยมีการจัดทำคู่มืออาเซียนด้านโรงเรียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทาง/มาตรฐานของอาเซียนในการส่งเสริมโรงเรียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในอาเซียน ได้แก่ เฉลิมฉลองปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน (ทุก ๆ 3 ปี) จัดทำเอกสารเผยแพร่ รณรงค์ 3R เป็นต้น ตลอดจนมีการบรรจุเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาในโปรแกรมการศึกษาในระดับประถม และมัธยม โดยสิงคโปร์และประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากกว่าประเทศอื่น ๆ
 
ข้อมูล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์