หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
วิธีการพัฒนาข้าราชการของสิงคโปร์

29 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 3373)

โครงการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมภายในหน่วยงานให้บริการสาธารณะของภาครัฐของประเทศสิงคโปร์มีด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ คือ โครงการภายในประเทศและโครงการต่างประเทศ ได้แก่
 
1) การฝึกอบรมก่อนทํางานหรือแนะนํางาน (Induction Training) ที่จัดให้แก่บุคลากรเมื่อแรกเข้าทำงานในหน่วยงานให้บริการสาธารณะของภาครัฐ การฝึกอบรมก่อนทำงานที่มีความเข้มงวดสามารถเห็นได้ อย่างชัดเจนในฝ่ายบริหารงานบริการ ซึ่งใช้เวลาในการฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 2 เดือน และหนึ่งในนั้น คือ หลักสูตรการสร้างทีมงาน (Team Building) และหลักสูตรฝึกอบรมความเป็นผู้นำร่วมกับโรงเรียนซึ่งอยู่ห่างไกล (Outward Bound School)
 
2) การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน (Basic Training) คือการสอนทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานให้แก่บุคลากร โดยดำเนินการในปีแรกของการทำงาน ซึ่งการฝึกอบรมจะถูกจัดขึ้นภายหลังจากการคัดเลือกเข้าทำงาน การมอบหมายงานใหม่ หรือการเลื่อนตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
 
3) การฝึกอบรมขั้นสูง (Advanced Training) จัดขึ้นภายใน ปีที่ 2 และปีที่ 3 ที่บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
 
4) การฝึกอบรมเพิ่มเติม (Extended Training) ภายในปีที่ 4 และปีที่ 6 ของการเข้ามาปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร การฝึกอบรมเพิ่มเติมนี้จะมอบทักษะให้แก่บุคลากร เพื่อช่วยทำให้บุคลากรก้าวข้ามงานปัจจุบันและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในทางกลับกันการสอนบุคลากรให้ทำงานของเพื่อนร่วมงาน จะทำให้มีการพัฒนาเพิ่มเป็นทวีคูณและมีความเครียดน้อยลง
 
 
5) การฝึกอบรมต่อเนื่อง (Continuing Training) มอบทักษะที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้ในปัจจุบัน แต่จะทำให้บุคลากรมีโอกาสในการจ้างงานมากขึ้น สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเนื่องจากปัจจุบันการเรียนรู้ตลอดชีพ และการจ้างงานในระยะยาวมีความสำคัญมาก วิกฤติเศรษฐกิจในช่วง ปลายปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) เน้นให้เห็นความจำเป็นในการฝึกอบรม ต่อเนื่องว่ามีความสำคัญ ในขณะที่แรงงานถูกตัดทอนลงมากขึ้นเรื่อยๆ มีการให้ความสำคัญในเรื่องการฝึกอบรมต่อเนื่องในตำแหน่งของบุคลากร ตั้งแต่ปีที่ 7 และปีต่อๆ ไป โครงการฝึกอบรมต่อเนื่องมีอยู่มากมายหลายประเภท ตั้งแต่หลักสูตรวิชาการเพื่อให้ได้มาซึ่งประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร จนถึงหลักสูตรเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อให้บุคลากรรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นภายในประเทศและทั่วภูมิภาค หากไม่คำนึงถึงว่าการฝึกอบรมประเภทใดเหมาะสำหรับบุคลากรกลุ่มใด พบว่าอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 60 ของการฝึกอบรมจะมีความสัมพันธ์ทางตรงหรือทางอ้อมกับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันขณะที่ การประเมินความคุ้มค่า (VFM) จากโครงการฝึกอบรมพบว่า ไม่ได้เป็น เรื่องยากสำหรับบุคลากรในการแสดงเหตุผลอันสมควร เพื่อขอเข้ารับ การฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมพิเศษใดๆ เนื่องจากการฝึกอบรม เหล่านั้นผูกพันกับผลประโยชน์ทางอ้อม ตลอดจนการฝึกอบรมดังกล่าว อาจมีความสัมพันธ์กับหน้าที่การงานที่ทำอยู่ ในอีกกรณีหนึ่งมีโครงการจำนวนมากมายที่มีบุคลากรจากประเทศ กำลังพัฒนาเดินทางมายังประเทศสิงคโปร์ เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม ด้านการบริหารจัดการ ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่
 
• โครงการผู้บริหารระดับสูงเครือจักรภพสำหรับรัฐวิสาหกิจ เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โครงการนี้ครอบคลุมงานสาขาต่างๆ เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การตลาด และบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ เป็นต้น โครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสิงคโปร์และสำนักเลขาธิการเครือจักรภพ ภายใต้การจัดโครงการฝึกอบรม 3 ประเทศของเครือจักรภพของประเทศ สิงคโปร์
 
• มีข้อตกลงทวิภาคีร่วมกับประเทศนอร์เวย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการฝึกอบรมแรงงานจากประเทศกำลังพัฒนาขอบเขตสาขาของโครงการนี้ ได้แก่ การสื่อสารโทรคมนาคม การพยาบาล และการจัดการท่าเรือ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการทำข้อตกทวิภาคีร่วมกับ ประเทศกำลังพัฒนาแต่ละประเทศอย่างเช่น ประเทศแอฟริกาใต้ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการบริหารภาครัฐ
 
อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญชาวสิงคโปร์ยังได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศบอตสวานาในการจัดตั้งศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งชาติขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2538 ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเข้ารับหน้าที่ในตำแหน่งวิทยากรประจำทีมงานปรับปรุงพัฒนาการทำงาน และสาขาอื่นๆ ที่ประเทศสิงคโปร์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ที่อยู่อาศัยของประชาชน การจัดการขยะ การเปลี่ยนแปลงการบริหารในภาครัฐ การปฏิรูปการให้บริการสาธารณะ ของภาครัฐ การจัดการท่าเรือและสนามบิน การบริหารภาษี การธนาคาร การบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว การบริหารจัดการโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
 
 
 
ข้อมูล สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์