หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งของอาเซียน ณ ประเทศฟิลิปปินส์

29 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1991)
 

                                                        

นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งของอาเซียน (ASEAN Senior Transport Officials Meeting: STOM) ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2559 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
 
ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ดังนี้
1. การรับทราบผลการประชุมสำคัญต่าง ๆ ของอาเซียน ในระดับผู้นำและระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้านการขนส่ง ซึ่งได้ดำเนินมาตรการตาม AEC Blueprint 2016 - 2025
 
2. การติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียนฉบับใหม่ (KLTSP 2016 - 2025) โดยเฉพาะการดำเนินมาตรการรายสาขา ดังนี้
 
2.1 การขนส่งทางอากาศ การจัดตั้งตลาดการบินร่วมอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market : ASAM) ได้ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัยด้านการบิน การรักษาความปลอดภัยด้านการบิน การจัดการการจราจรทางอากาศ และการจัดทำความตกลงด้านการขนส่งทางอากาศกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอินเดีย สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา และสถานะล่าสุดของการมีผลบังคับใช้ความตกลงด้านการขนส่งทางอากาศฉบับต่าง ๆ ของอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้ให้สัตยาบันความตกลงฯ และพิธีสารแนบท้ายความตกลงครบทุกฉบับแล้ว
 
2.2 การขนส่งทางบก โครงข่ายทางหลวงอาเซียน ประเทศไทยในฐานะประเทศนำโครงการโครงข่ายทางหลวงอาเซียน ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดสายทางทางหลวงอาเซียน เพื่อให้สามารถติดตามสถานะและความก้าวหน้าของโครงการทางหลวงอาเซียนของทั้ง 10 ประเทศ และเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลทางหลวงอาเซียนให้มีมาตรฐานดีขึ้นอย่างยั่งยืนและนำประเทศไทยไปสู่ผู้นำด้านการพัฒนางานทางของอาเซียน โครงการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุนหมิง (Singapore-Kunming-Rail Link : SKRL)
- การก่อสร้างเส้นทางช่วงขาด (Missing Link) ในไทย ระยะทาง 6 กิโลเมตร ระหว่างอรัญประเทศ-คลองลึก (รวมสะพานรถไฟข้ามคลองลึก) ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2558
- การก่อสร้าง Missing-Link-ในกัมพูชา ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร ระหว่างปอยเปตถึงชายแดน เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จประมาณกลางปี 2559
- การพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมไทย-เมียนมาในปี 2558 ไทยได้ศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้นในการเชื่อมเส้นทางรถไฟระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือทวาย ผลการศึกษาพบว่า มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นบวก ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2559 จำนวน 233 ล้านบาท เพื่อใช้ในการสำรวจออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ
 
2.3 การขนส่งทางน้ำ การจัดตั้งตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน (ASEAN-Single-Shipping-Market-: ASSM) ดังนี้
1) การจัดตั้ง ASSM Coordinating Board เพื่อดำเนินการตามแผนงาน ASSM
2) การดำเนินการเพื่อการจัดตั้งโครงข่ายการเดินเรือ Roll-On-Roll-off (RORO) ในอาเซียน
3) การเผยแพร่ Best Practices on Environment Management ในท่าเรืออาเซียน
4) การจัดทำความตกลงด้านการขนส่งทางทะเลระหว่างอาเซียน-อินเดียคู่ขนานกับการจัดทำความตกลงด้านการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน-อินเดีย
 
2.4 การอำนวยความสะดวกในการขนส่ง
1) เร่งรัดให้หาข้อยุติในการจัดทำร่างความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามแดนเพื่อให้สามารถลงนามได้ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 22 ในเดือนพฤศจิกายน 2559
2) โครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนของอาเซียน 3 ประเทศ (ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์) เพื่อทดลองนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนินพิธีศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มทดลองระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559 และจะจัดทำความตกลงระหว่าง 3 ประเทศ เพื่อรองรับโครงการนำร่องดังกล่าว โดยหน่วยงานด้านศุลกากรของ 3 ประเทศ เป็นผู้ลงนามในเดือนสิงหาคม 2559
 
 
 
Credit : thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์