หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
ประวัติความเป็นมาของระบบราชการเมียนมา

28 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2658)

ความเป็นมาของระบบราชการ
ข้าราชการในยุคก่อนตกเป็นอาณานิคม หรือยุคที่กษัตริย์เมียนมา ยังดำรงอยู่เป็นที่เคารพยกย่องของผู้คน ถึงแม้ว่าการคัดเลือก การแต่งตั้ง และเงื่อนไขการให้บริการไม่เข้มงวด กษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งผู้คงแก่เรียน ที่มีความรู้ความสามารถและผู้เชี่ยวชาญการบริหารบ้านเมือง ดูได้จากการตัดสินของศาล คำสั่ง และกิจกรรมต่างๆ เป็นเรื่องสามัญทั่วไป ได้มีการจดบันทึกอย่างละเอียด ซึ่งสะท้อนภาพให้เห็นว่าพื้นความรู้ของเมียนมา อยู่ในระดับสูง แม้เป็นช่วงเวลาที่อังกฤษเข้ายึดครอง ก็ต้องยอมรับว่าความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของชาวเมียนมาอยู่ในระดับสูงกว่าคนในอาณานิคมอื่นๆ ของอังกฤษ ความสำเร็จในภาษาและวรรณกรรมเป็นเรื่องที่ผู้คนต้องยกย่องและกล่าวถึง
 
หลังจากตกเป็นอาณานิคม สำนักงานของบริษัท บริติส อีส อินเดีย ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กัลกัตตาเป็นผู้บริหารเขตปกครองในปี พ.ศ. 2428 เมียนมาทั้งหมดถูกผลักดันให้อยู่ใต้กฎระเบียบของอาณานิคม ระหว่าง ปี พ.ศ. 2429-2480 (ค.ศ. 1886-1937) เมียนมาถูกจัดการดูแลให้เป็นเพียงหนึ่งจังหวัดของอินเดีย และถูกปกครองโดยอุปราชของอังกฤษในอินเดีย
จากรายงานของคณะกรรมการชุด Mac Aulay Jowelt ในปี พ.ศ. 2368 ว่าหน่ออ่อนของระบบการบริหารจัดการได้ถูกกำหนดให้ไปใช้ในอินเดียและเมียนมา โดยบุคลากรชาวอังกฤษกับชาวพื้นเมืองอีก บางส่วน ข้าราชการชั้นหัวหน้าในแต่ละระดับชั้นและข้าราชการอินเดีย ต่างมีความสุขกับอภิสิทธิ์ต่างๆ และคำนึงถึงการเป็นชนชั้นนำ ในปี พ.ศ. 2480 เมียนมาถูกแยกออกจากอินเดีย คณะกรรมการบริการ ภาครัฐที่แยกออกมาถูกจัดตั้งขึ้นในเมียนมาเพื่อสรรหาและบรรจุข้าราชการเมียนมา
 
หลังจากประสบความสำเร็จได้เอกราชในเดือนมกราคม พ.ศ. 2491 เมียนมายังคงใช้โครงสร้างการบริหารจัดการที่ส่งมอบโดยอังกฤษ และอิสรภาพที่ตามมา คือ มีข้าราชการเมียนมาเกือบทั้งหมดเป็น ชาวเมียนมา (ยกเว้นการบริการที่อาศัยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ)
 
ในปี พ.ศ. 2496 มีประกาศใช้กฎหมายข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการสหภาพข้าราชการเป็นเรื่องที่มาก่อนของคณะกรรมการ การคัดเลือกและการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน (The Civil Service Selection and Training Board - CSSTB) ถูกจัดตั้งในปี พ.ศ. 2520 มีการประกาศใช้กฎหมายคณะกรรมการการคัดเลือกและการฝึกอบรม ข้าราชการพลเรือน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกและการ ฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน
 
สถาบันการฝึกอบรมข้าราชการ Phaung gyi ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2508 ภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทย และถูกย้ายไปอยู่ภายใต้ การบริหารของคณะกรรมการการคัดเลือกและฝึกอบรมข้าราชการ พลเรือน (CSSTB) ในปี พ.ศ. 2520 ซึ่งตั้งแต่ดำเนินงานมามีประธานมาแล้ว 7 คน ในนามของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการการคัดเลือกและฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน (CSSTB) อีกทั้ง สำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการการคัดเลือกและฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน (CSSTB) ที่รวมถึงกรมการคัดเลือกและการฝึกอบรมข้าราชการ พลเรือน (CSSTD) และกรมการข้าราชการพลเรือน (CSAD) ได้เปิดทำการใหม่ที่กรุงเนปิดอว์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา
นอกจากนี้รัฐบาลเมียนมาได้รับการช่วยเหลือในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยความช่วยเหลือจากต่างประเทศมาโดยตลอด อย่างโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิสันติภาพซาซากาว่า (SPF) ของญี่ปุ่น ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรภาครัฐปีละ 120 คน ในหัวข้อ "การฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการพลเรือนเมียนมา” ในระหว่างปี พ.ศ. 2545-2547 ซึ่งการฝึกอบรมนี้ประสบความสำเร็จใน ส่วนที่เพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการพลเรือนในการทำงานร่วมกันและใน ปี พ.ศ. 2545 ประเทศสิงคโปร์ได้บริจาคเงินช่วยเหลือจัดตั้งโรงเรียนการฝึกอบรมเมียนมาสิงคโปร์ (Singapore-Myanmar Training School) ในย่างกุ้งตามโปรแกรมเริ่มต้นเพื่อการรวมกลุ่มอาเชี่ยน (The Initiative for ASEAN Integration Programme-IAI) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความหลากหลายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารภาครัฐ การค้า และการท่องเที่ยว
 
โรงเรียนการฝึกอบรมเมียนมาสิงคโปร์นี้ ยังมีโปรมแกรมที่ได้มาตรฐานยกระดับสำหรับครูผู้ฝึกอบรมด้านต่างๆ จึงมีการส่งครูผู้ฝึกอบรมมาเรียนในหลายหลักสูตรที่โรงเรียนนี้ และยังมีการส่งครู ผู้ฝึกอบรมเด่นๆ ให้มีโอกาสได้เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ และ เป็นตัวแทนไปดูงานในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลี จีน และ ฯลฯ
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์