หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) คืออะไร

28 เมษายน 2016
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 
 
 
          เศรษฐกิจสีเขียว ( Green Economy ) คือ ระบบเศรษฐกิจที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม และในขณะเดียวกันก็สามารถลดความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ ซึ่งแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวได้ถูกนำเสนอจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เพื่อปรับแก้ไขระบบเศรษฐกิจ (เสรีใหม่นิยม) ที่เป็นอยู่ให้เป็นไปในทิศทางที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น
 
          การค้าเสรีสินค้าสีเขียว ( Green Goods Initiatives) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนโดยผลักดันให้ประเทศสมาชิกทั้ง 14 ประเทศ (สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย แคนาดา จีน คอสตาริกา ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา) สามารถเข้าถึงสินค้าและเทคโนโลยีที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้ง
ปกป้องสิ่งแวดล้อมและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้ง่ายขึ้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
 
          สาเหตุที่สหภาพยุโรปจึงให้ความสำคัญกับการรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้า สืบเนื่องมาจากการที่สหภาพยุโรปมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวมาเป็นผู้นำในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศของโลก ประกอบกับมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีบริษัทชั้นนำระดับโลกเป็นจำนวนมากที่จำหน่ายสินค้าและให้บริการสิ่งแวดล้อม จึงต้องการขยายมูลค่าทางการค้าให้มากขึ้น โดยมีความเชื่อว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถเกื้อหนุนกันและกันมากกว่าขัดแย้งกัน จึงพยายามผลักดันเรื่องของการบริการสิ่งแวดล้อมเข้าไปในเวทีการเจรจาในทุกระดับ
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์