หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รับสมัคร "ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน" ฝึกภาษาอังกฤษ พัฒนาศักยภาพ พบเพื่อนใหม่หัวใจเดียวกัน

27 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2029)
กระทรวงการต่างประเทศ
 

 

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวนเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน” ภายใต้โครงการ "การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับผู้นำเยาวชนไทย” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
 
เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน (ใบขออนุญาตผู้ปกครอง ใบสมัครข้อมูลทีม ใบสมัครข้อมูลบุคคล) และส่งใบสมัครดังกล่าว พร้อมด้วยเอกสารประกอบการสมัครไปยังศูนย์ประสานงานโครงการ "ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน” ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
 
๑) อีเมล์ : thaiyouthcamp.asean@gmail.com
๒) ไปรษณีย์ : เลขที่ ๑๗/๒๒๘ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
๓) โทรสาร : ๐ ๒๕๐๓ ๙๘๒๖
 
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการ "ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน” หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๐๓-๙๘๕๐-๑ หรือ Facebook Page : www.facebook.com/thaiyouthcamp.asean หรือ อีเมล์:thaiyouthcamp.asean@gmail.com
 
กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์