หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
มาตรการและอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศในกลุ่ม CLMV

27 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 3869)
 
โดย  สุเนตราตรา  จันทบุรี
 
                          
 
ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม หรือกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar และ Vietnam) เป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงของอาเซียน คือ GDP เติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นกลุ่มประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ จำนวนประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานส่งผลให้มีแรงงานที่เพียงพอ ตลอดจนความต้องการการบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังทำให้ภาษีสินค้านำเข้าของแต่ละประเทศเป็นศูนย์แล้วเป็นส่วนใหญ่ ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวนี้จึงเป็นแรงดึงดูดให้ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยให้ความสำคัญและสนใจที่ทำการค้าและการลงทุนในประเทศ CLMV เหล่านี้มากขึ้น
 
อย่างไรก็ตาม แม้ภาษีนำเข้าในกลุ่มอาเซียนจะเป็นศูนย์ แต่ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม CLMV ยังมีมาตรการในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศจากการเปิดการค้าเสรีนี้ จากประเทศที่มีความได้เปรียบทางการค้าคือมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญของการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศในกลุ่ม CLMV ด้วย สำหรับตัวอย่างมาตรการและอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศในกลุ่ม CLMV ที่สำคัญได้แก่
 
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์