หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศสู่ Digital Thailand เพิ่มความแข็งแกร่งในประชาคมอาเซียน

27 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 3405)
 
โดย  จอมขวัญ  ผลภาษี
 
 
 
ตามที่ รัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศดิจิทัล ซึ่งเป็นแนวคิดตามโครงการที่เรียกว่า Digital Thailand [http://www.digitalthailand.in.th/] จะเป็นโอกาสในการสร้างความแข็งแกร่งของประเทศให้ทันต่อการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนสมรรถนะของทุกภาคส่วนและของประชากรของประเทศให้สามารถแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้อย่างสง่างาม ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าผลการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาดิจิทัลในต่างประเทศ (ภาพที่ 1) ปรากฏชัดเจนว่า ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่มีความโดดเด่นเทียบเท่าประเทศอื่น ๆ ในโลกเรื่องการพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ มีเพียง 2 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซียและสิงคโปร์ ทั้งนี้ ประเทศไทยจะดำเนินการอย่างไรให้ก้าวหน้าเป็นประเทศชั้นนำในการพัฒนาดิจิทัลนั้น ส่วนสำคัญต้องมุ่งความสำเร็จตามโครงการ Digital Thailand
 
สำหรับโครงการ Digital Thailand ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความโดดเด่นและความแข็งแกร่งทัดเทียมนานาประเทศนั้น ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำเสนอ 6 ยุทธศาสตร์ ในการดำเนินการ Digital Thailand ผ่านรายการ "เดินหน้าประเทศไทย ตอน เดินหน้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สำคัญนี้จะส่งเสริมการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนา Digital Thailand ให้ประสบความสำเร็จ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เน้นหนักถึงเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงทั่วประเทศให้ประชาชนทุกท้องที่ทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ เกิดการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนระหว่างประชาชน ภาครัฐและเอกชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเน้นการดำเนินการให้ส่งเสริมการค้าขายออนไลน์ที่ประชาชนทุกท้องที่สามารถดำเนินการได้ ประกอบกับการส่งเสริมการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสร้างสังคมคุณภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งรัฐบาลจะพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญต่อประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับการศึกษา การสาธารณสุข การแพทย์ เป็นต้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐให้เป็นเครือข่ายที่มีความเสถียร สามารถสนองตอบความต้องการในการเข้าถึงบริการของรัฐในรูปแบบออนไลน์ เป็นส่วนเสริมประสิทธิภาพของการให้บริการของรัฐในยุคดิจิทัล ซึ่งจะอำนวยความสะดวกต่อประชาชนเป็นสำคัญ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มุ่งเน้นดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ "คนไทยมีทักษะ เข้าใจ ใช้เป็น รู้ทันเทคโนโลยี”
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยการพัฒนามาตรฐาน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและครอบคลุมประเด็นสำคัญในการส่งเสริมความเชื่อมั่นและความเป็นสากลของการทำธุรกรรมดิจิทัล ครอบคลุมถึงการค้าขายผ่านอินเทอร์เน็ต
 
ทั้งนี้ ตัวอย่างของการดำเนินการยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ให้เป็นรูปธรรม ในระยะเริ่มต้นเป็นโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เป็นความท้าทายอันดับแรกที่รัฐบาลมอบหมายให้ CAT TOT แบ่งพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินการพัฒนาการใช้งานอุปกรณ์โทรคมนาคมที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยเทคโนโลยีที่เน้นพัฒนาใช้งานเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) เพื่อให้ทุกหมู่บ้านของประเทศไทยมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เชื่อมโยงความรู้ โอกาส และปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของชาติ
 
ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ทุกหมู่บ้านทุกท้องถิ่นจะได้รับโดยตรงคือความสามารถในการเข้าถึงการศึกษา การสาธารณสุข การแพทย์ การค้า การท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น ข้อมูลนวัตกรรมด้านการเกษตร อีกทั้งจะมีผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและในทุกเวทีของโลก 
 
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์