หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
ผลกระทบของแรงงานต่างชาติต่อประเทศบรูไน

27 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 6005)
 
 
ด้วยขนาดของประเทศบรูไนที่เล็กและมีประชากรน้อย ทำให้แรงงานต่างชาติจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาทำงานในบรูไนส่งผลกระทบต่อประเทศบรูไนอย่างมีนัยสำคัญ
 
ผลกระทบที่สำคัญได้แก่
 
- เศรษฐกิจบรูไนขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยแรงงานต่างชาติเข้ามาผลิตสินค้าและบริการจำนวนมาก
- เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยสัดส่วนการนำเข้าแรงงานมีฝีมือของบรูไนค่อนข้างสูง ซึ่งแรงงานเหล่านี้สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะในการทำงานให้แก่แรงงานชาวบรูไนได้ (Linkage Effect) โดยผู้อำนวยการของ SGS Economics and Planning ของบรูไน เผยว่า "บรูไน ประสบกับปัญหาขาดแคลนทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศของบรูไน”
- แรงงานบรูไนว่างงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากนายจ้างในภาคเอกชนสามารถเลือกจ้างแรงงานต่างชาติที่มีทักษะดีกว่าแรงงานบรูไน
- เกิดปัญหาทางสังคมที่มาจากแรงงานที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย เช่น ปัญหาอาชญากรรมและการลักขโมย
 
 ข้อมูล ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์