หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
การปฏิรูประบบราชการเวียดนาม

27 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 4156)

ตั้งแต่เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของจีน อยู่ภายใต้การปกครองของจีนนั้น ก็มีการปฏิรูประบบราชการเวียดนามมาตลอดเวลา วิวัฒนาการการปฏิรูประบบราชการเวียดนามที่เป็นรูปเป็นร่างสามารถสรุปได้ดังนี้
 
ยุคราชวงศ์หลี (พ.ศ. 1552 – 1768)
นำระบบการสอบจอหงวนมาใช้ และก่อตั้งมหาวิทยาลัยวันเหมียว ให้ความรูเกี่ยวกับวรรคดีขงจื้อ เพื่อสอบเข้ารับราชการในระบบจอหงวนแต่ขุนนางยังมีจำนวนน้อย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเชื้อสายผู้มีอิทธิพลในหัวเมืองต่อมาพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครองและสังคมมากที่ปรึกษาราชการในบางสมัยเป็นพระสงฆ์
 
ยุคราชวงศ์เล (ยุคหลัง) (พ.ศ. 1971 – 2331)
รัชกาลจักรพรรดิเลแถงตง (พ.ศ. 2003 – 2040) มีการปฏิรูปประเทศหลายด้าน โดยยึดรูปแบบจีนมากกว่าเดิม ทั้งระบบการสอบรับราชการที่จัดสอบครบสามระดับตั้งแต่อำเภอจนถึงราชธานี จำนวนขุนนาง เพิ่มขึ้นทวีคูณ และทำให้ระบบราชการขยายตัวมากขึ้นกว่ายุคสมัยก่อนหน้านี้
 
ยุคปัจจุบัน
เวียดนามได้ทำแผนงานการปฏิรูประบบราชการสำหรับปี พ.ศ. 2544 – 2553 โดยเน้น 4 ประเด็น ได้แก่ การปฏิรูประบบกฎหมาย การปฏิรูปโครงสร้างองค์กร การยกระดับความสามารถของข้าราชการ การปฏิรูป ด้านการคลัง และได้มีการออกกฎหมายใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐและข้าราชการพลเรือนโดยเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553
 
เห็นได้ชัดว่าการปฏิรูปเวียดนามนั้นเป็นช่วงการนำบทเรียนหรือข้อสรุปมาสู่การปฏิบัติ โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของเวียดนามจำเป็นต้องผ่านการประชุมใหญ่หรือ "สมัชชา” พรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งจัดขึ้น ทุกๆ 5 ปี ครั้งล่าสุดจัดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยไม่มีนโยบายที่จะปฏิรูประบบราชการใหม่ ดังนั้นคงต้องติดตามการประชุมใหญ่ในปีพ.ศ. 2559 ว่าจะมีนโยบายปฎิรูประบบราชการใหม่หรือไม่ ประการใด
การปฏิรูประบบราชการส่วนกลาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศปี พ.ศ. 2554 – 2563 ของเวียดนามได้ระบุชัดถึงการปฏิรูประเบียบราชการให้สมบูรณ์ โดยเน้นในการสร้างระบบราชการให้บริสุทธิ์เข้มแข็งเพื่อการบริหารที่เป็นเอกภาพอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามแผนการปฏิรูประเบียบราชการในทุกด้าน ไม่ว่าจะในด้านระบบราชการ กลไก บุคลากร และการพัฒนาระบบราชการของชาติให้ทันสมัย ได้มีการปฏิรูประเบียบ ราชการตามแบบการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มีการตรวจสอบการประกาศระเบียบราชการอย่างเปิดเผย ตลอดจนติดตามตรวจสอบเจ้าหน้าที่ข้าราชการของกระทรวงและหน่วยงาน ในการพบปะแก้ไขปัญหาของประชาชนและผู้ประกอบการเวียดนามกำลังสร้างระเบียบราชการที่มีประชาธิปไตย มืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอรัปชั่น การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการในการปรับตัวให้ทันโลก
การปฏิรูประบบราชการส่วนท้องถิ่น
โครงการปฏิรูปการบริหารราชการในประเทศเวียดนาม (Public Administration Reform: PAR) เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดการใช้หลักนิติธรรมในการบริหารจัดการส่วนกลาง เป็นมาตรการโดย พรรคการเมืองหลักและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อปฏิรูปให้เกิดเป็นระบบสถาบันและระบบตามกฎหมายให้เป็นเศรษฐกิจแบบตลาดสังคมนิยม โดยการสร้างระบบการบริหารจัดการสาธารณะที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เรื่องการจัดการสาธารณะของเวียดนามเป็นเรื่องที่ยังมีความขัดแย้งภายในอยู่ มีหลายแง่มุมที่กระทบกระเทือนผลประโยชน์ของนักการเมืองบางฝ่าย จึงเป็นเหตุให้การปฏิรูปยังคงมีปัญหาตามมา
 
ทั้งนี้ มีผู้สนับสนุนหลายฝ่ายทั้งจากองค์กรในประเทศและต่างประเทศให้มีการปฏิรูปอย่างลึกและเร็ว การปฏิรูปนี้ได้รับการผลักดันโดยนักการเมืองชั้นนำของประเทศเวียดนาม โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมความสำเร็จในทางเศรษฐกิจเป็นหลัก และการปรับปรุงระบบราชการเวียดนามให้เป็นระบบที่ประสิทธิภาพและไม่คดโกง โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่รัฐกำลังดำเนินการตามโครงการนี้อย่างหนัก แต่เนื่องจากความมีอิทธิพลอย่างมากของระบบสังคมนิยม จึงทำให้ยังเกิดข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้บ้าง
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์