หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พม. จัดประชุมทวิภาคีเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามบันทึกความเข้าใจ ไทย-กัมพูชา

27 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1346)
 
                                
 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 นางเสาวนีย์ โขมพัตร โฆษกกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมทวิภาคีเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง "ความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการขจัดการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการพิจารณาและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันของทั้งสองประเทศ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 
นางเสาวนีย์ กล่าวว่า ประเทศไทยและกัมพูชามีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งทั้งสองประเทศต่างมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง พร้อมกันนี้ยังให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมไปถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น จึงได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง "ความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการขจัดการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจ อดุลย์ แสงสิงแก้ว) เป็นผู้ลงนามในนามรัฐบาลของประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และมีแผนในการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ เพื่อเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
 
นางเสาวนีย์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการประชุมทวิภาคีไทย – กัมพูชาฯ ครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามหลักการสิทธิมนุษยชนและสอดคล้องกับบันทึกความเข้าใจฯ ซึ่งทั้งสองประเทศได้ลงนามร่วมกัน ประกอบด้วย 6 แผนงาน ดังนี้
1. กลไกเพื่อการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และประเมินความต้องการ
3. ความร่วมมือด้านมาตรการป้องกัน
4. ความร่วมมือด้านการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
5. ความร่วมมือด้านการส่งกลับและคืนสู่สังคม และ
6. ความร่วมมือด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์
 
"ทั้งนี้ หากทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพิจารณาและจัดทำแผนปฏิบัติการจนสำเร็จ ย่อมแสดงถึงการนำนโยบายไปสู่ การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งแผนปฏิบัติการดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมีแนวทางที่ถูกต้องในการลงมือปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้สถานการณ์การค้ามนุษย์ของทั้งสองประเทศลดลงและหมดไปในที่สุด นอกจากนี้ ยังเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น อีกด้วย” นางเสาวนีย์ กล่าว
 
 
 
Credit : thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์