หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
"การค้าชายแดน" นิยาม ความหมาย ความสำคัญ

27 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 14963)
 
 
 
          การค้าชายแดน คือ การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา โดยการส่งออกและนำเข้าผ่านทางจุดผ่านแดนที่จัดตั้งขึ้นบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นทางการตามประกาศที่กระทรวงมหาดไทย ภายใต้พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรน โดยสามารถอธิบายความแตกต่างในการทำงานของจุดผ่านแดนทั้ง 3 ประเภท ได้ดังนี้
 
          จุดผ่านแดนถาวร ( Permanent Crossing Point) คือจุดที่เปิดเพื่อให้สามารถทำการค้าได้ทุกวันไม่จำกัดประเภทสินค้าและปริมาณ เป็นด่านขนาดใหญ่มีปริมาณการค้ามากและมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
 
          จุดผ่านแดนชั่วคราว ( Temporary Crossing Point) คือ จุดที่เปิดเฉพาะกิจเพื่อการขนย้ายสินค้า หรือ วัสดุก่อสร้างของบริษัทที่ได้รับสัมปทานในประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อเสร็จภารกิจก็จะปิดจุดผ่านแดนนี้ลง
 
           จุดผ่อนปรน ( Check Point Border Trade) คือ จุดที่เปิดเพื่อให้ประชาชนบริเวณชายแดนสามารถติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนผลผลิตของตนและสินค้าอุปโภค บริโภคเล็กๆ น้อยๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
 
          การค้าชายแดน และ การค้าข้ามแดน แตกต่างกันอย่างไร?
            ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น "การค้าชายแดน" เป็นการค้าขายกันของประชาชนที่มีอาณาเขตติดต่อกัน ส่วน "การค้าข้ามแดน"  เป็นรูปแบบการค้าที่อาศัยการขนส่งข้ามเขตแดนทางบกเพื่อขนส่งผ่านประเทศที่มีชายแดนติดกันสู่ประเทศที่สาม เช่น กรณีที่ผู้ประกอบการไทยได้ขายสินค้าให้ผู้ประกอบการจากประเทศเวียดนาม และได้ทำการขนส่งสินค้าข้ามเขตแดนจากประเทศไทยผ่านประเทศลาวสู่ประเทศเวียดนามเป็นต้น
          สำหรับเหตุผลที่ใช้คำว่า "การค้าข้ามแดน" นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ว่าสินค้านั้นๆ จะต้องถูกส่งข้ามดินแดนของประเทศที่อยู่ติดกันเพื่อขนส่งไปยังประเทศปลายทาง ในกรณีนี้คือ ส่งสินค้าจากประเทศไทย ข้ามประเทศลาวไปยังประเทศเวียดนาม ส่วนสาเหตุที่ไม่ใช้คำว่า "การค้าผ่านแดน" เนื่องจากป้องกันการเข้าใจผิดและป้องกันการพ้องกับคำว่า "สินค้าผ่านแดน" ซึ่งอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ และคำทั้งสองคำนี้ยังมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั่นเอง
 
 
 
ที่มาของข้อมูล: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์