หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ปัญหาการล่อลวงผู้หญิงเพื่อการค้าบริการทางเพศในอาเซียน

25 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 6907)
 
โดย  พนารัช ปรีดากรณ์
  
                         
 
โลกของประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว แต่สถานการณ์ที่เป็นปัญหาหลายด้านยังคงอยู่และได้รับการร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาไปอย่างล่าช้า ปัญหาหนึ่งที่อาเซียนยงไม่มีความคืบหน้ามากนักในการแก้ไขคือ ปัญหาเรื่องการล่อลวงผู้หญิงเพื่อการค้าบริการทางเพศ เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์นี้ในอาเซียนเห็นได้ว่า ใช่ว่ายังมีหลายประเทศที่มีข้อมูลของการล่อลวงผู้หญิงเพื่อการค้าบริการทางเพศ ไม่เว้นแต่ประเทศที่พัฒนาแล้วและมีรายได้ต่อหัวสูงดังเช่นสิงคโปร์ รวมไปถึงมาเลเซียก็เป็นประเทศปลายทางที่มีปัญหาเรื่องการค้าบริการทางเพศสูง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะแหล่งของการค้าบริการทางเพศไม่ได้ถูกจำกัดด้วยรายได้ เนื่องจากประเด็นปัญหาหลักของการค้าบริการทางเพศมามาจากทางด้านอุปสงค์เป็นสำคัญ ในขณะที่ปัจจัยทางด้านอุปทานหรือผู้ให้บริการมาจากทางด้านรายได้ โดยเหยื่อของการล่อลวงเพื่อการค้าบริการทางเพศเฉพาะชาวอาเซียนมีหลายชาติ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เมียนมา เวียดนาม ลาว และกัมพูชา
 
ประเทศไทยมีชายแดนติดต่อกับหลายประเทศในอาเซียนด้วยกัน จึงเป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง พร้อมกับการต้องระแวดระวังในเรื่องการค้ายาเสพติด เรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงาน ก็เป็นปัญหาใหญ่มากเช่นกัน เพราะเกิดช่องว่างที่ขบวนการณ์ค้ามนุษย์จะลักลอบขนย้ายแรงงานที่ผิดกฎหมายเข้ามาด้วย กล่าวเฉพาะการล่อลวงผู้หญิงเพื่อการค้าบริการทางเพศก็พบว่ามักถูกล่อลวงโดยนายหน้าข้ามชาติ ด้วยการคิดค่าใช้จ่ายในการหลอกลวงว่าจะมีงานร้านอาหารหรือโรงงานให้ทำ
 
การค้าบริการทางเพศในสิงคโปร์นั้นถือว่ามีจำนวนมากเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่ของประเทศ เนื่องจากการเดินทางจากไทยมาสิงคโปร์ค่อนข้างสะดวก โดยใช้รถบัสจากหาดใหญ่เข้ามาทางมาเลเซียและต่อไปที่สิงคโปร์ ในแต่ละวันจะมีรถเข้าออกจากหาดใหญ่ถึงมาเลเซียทุกวัน และมีเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางมาหางานมากขึ้น โดยคาดหวังว่าจะได้ทำงานในร้านอาหารแต่กลับถูกพาไปค้าบริการทางเพศในเขตธุรกิจใต้ดินที่เอื้อต่อขบวนการค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์จากผู้หญิงต่างชาติ
 
การค้าบริการทางเพศในมาเลเซียจะลักลอบแฝงอยู่ตามโรงแรมและสถานที่พักอาศัยตามชายแดนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะที่ยะโฮบารูพบว่ามีผู้หญิงต่างชาติ อาทิ ไทย เมียนมา กัมพูชาและลาว ถูกล่อลวงให้มาค้าบริการทางเพศ แม้ผู้หญิงบางส่วนรับรู้ว่าจะมาทำงานบริการแต่ก็ไม่ได้ทราบถึงสภาพเงื่อนไขของการทำงานมาก่อน เช่น ต้องชดใช้หนี้แก่เอเยนต์โดยการทำงานรับแขก จำนวน 100 คน หรือเทียบเท่ากับ 45,000 ริงกิต ในขณะเดียวกันยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในระหว่างทำงาน ทำให้โอกาสในการชำระหนี้หมดแทบจะไม่มี หลายรายหลบหนีออกมาขอความช่วยเหลือ ซึ่งเจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนามนุษย์ที่เรียกว่า NOHD (National Office for Human Development) ของประเทศมาเลเซียระบุว่าผู้หญิงที่หนีออกมาขอความช่วยเหลือกับตำรวจจะถูกส่งตัวไปที่บ้านพักของรัฐบาล แต่ถ้าวีซ่าหมดหรือไม่มีหนังสือเดินทางก็จะถูกส่งไปที่สถานกักกันคนเข้าเมืองแทน
 
สำหรับเวียดนามถือเป็นแหล่งนำเข้าและส่งออกที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน มีผู้หญิงและเด็กเวียดนามถูกบังคับขายบริการทางเพศโดยถูกล่อลวงผ่านตามแนวชายแดนและส่งต่อไปยังประเทศที่สาม ทั้งไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และในแถบยุโรป รวมทั้งในเมืองใหญ่ ๆ ของเวียดนามเอง ในขณะที่การล่อลวงผู้หญิงในลาวจะอยู่ในลักษณะเกิดจากการชักชวนของคนในท้องถิ่นกันเองโดยใช้ทางผ่านประเทศเพื่อนบ้าน ลักษณะล่อลวงให้แต่งงานกับชาวจีน ซึ่งคล้ายกับผู้หญิงชาวเมียนมาที่ถูกล่อลวงว่าจะได้แต่งงานกับชาวจีนเพื่อให้กำเนิดทารกซึ่งแลกกับค่าตอบแทนจำนวนมากถึง 3 ล้านจ๊าด (ประมาณ 87,000 บาท)  แต่กลับถูกขายให้กับชาวบ้านหรือบังคับค้าบริการทางเพศตามซ่องใต้ดินในเขตชายฝั่งหรือพรมแดนจีน
 
จากปัญหาการล่อลวงผู้หญิงเพื่อการค้าบริการทางเพศเห็นได้ว่าไม่ใช่ปัญหาระดับภายในประเทศเท่านั้น เพราะเป็นการล่อลวงข้ามชาติ อาเซียนจึงต้องมีมาตรการรับมือกับปัญหานี้อย่างเข้มข้นขึ้น ปัจจุบันกลไกที่อาเซียนมีอยู่เพื่อรับมือกับปัญหานี้คือ คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 มีผู้แทนประเทศละ 2 คน เข้าร่วมในคณะกรรมาธิการฯ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสตรีและเด็กในอาเซียน ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสตรีและเด็ก ให้ได้รับการพัฒนาได้รับการส่งเสริมศักยภาพ และได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน
 
คำถามก็คือกลไกอาเซียนเพื่อการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กจะเป็นความหวังได้เพียงใดในการจัดการแก้ไขปัญหาการล่อลวงผู้หญิงเพื่อการค้าบริการทางเพศ อาเซียนควรหยิบยกประเด็นปัญหานี้มาเป็นวาระสำคัญวาระหนึ่งแยกประเด็นออกจากเรื่องการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กทั่วไป เพื่อแสวงหาแนวทางการร่วมมือนับตั้งแต่ในเชิงนโยบายและการใช้มาตรการที่เห็นผลมากขึ้น
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์