หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ทำอย่างไรให้ไทยพร้อมไปกับประชาคมอาเซียนในการการยกระดับคุณภาพของอาชีวศึกษาของไทยสู่มาตรฐานสากล

25 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 3350)
 
โดย   จอมขวัญ ผลภาษี
 
                          
 
การพัฒนาประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมีประเด็นแวดล้อมเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย โดยปัจจัยสำคัญหนึ่งนั้นได้แก่ด้านการศึกษา ทั้งนี้ จากข้อเท็จจริงที่แต่ละประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมีความแตกต่างกันในด้านมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาสถาบันการศึกษา ตลอดจนนโยบายด้านการศึกษา การดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการข้างต้นจำเป็นต้องได้รับการดำเนินการจากภายในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนให้ประสบความสำเร็จโดยทั่วกันและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
ทั้งนี้ การดำเนินการจึงหลากหลายและมีกรอบระยะเวลาที่แตกต่างกันตามสภาพบริบทของแต่ละประเทศ ความแตกต่างที่เห็นได้ชัด เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) มีบริบทที่เป็นสากล และมีการพัฒนาประเทศมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการอุดมศึกษาระดับนานาชาติ (Hub of Higher Education) ขณะที่บางประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนยังไม่พร้อมเพราะการพัฒนาด้านการศึกษายังอยู่ในระยะเริ่มต้น เช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) มีระบบการศึกษาอยู่ในช่วงการพัฒนาพื้นฐาน เพราะประเทศเพิ่งฟื้นจากสภาพสงครามเมื่อประมาณ 3 ทศวรรษมานี้ และแม้ว่าจะมีการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเทียบชั้นกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ในอนาคตอันใกล้
 
ประชาคมอาเซียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการศึกษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เช่น Asia Pacific Accreditation and Certification Commission (APACC) มีพันธกิจด้านการประสานเชื่อมโยงระบบการศึกษาในแต่ละประเทศและระหว่างประเทศ ติดตามผลการดำเนินการของสมาชิกประชาคมแต่ละประเทศ โดยมุ่งด้านการให้การรับรองสถาบันการศึกษาตามมาตรฐานด้านคุณภาพการศึกษาที่ประชาคมอาเซียนตกลงร่วมกัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการประชุมและสัมมนา [Colombo Plan Staff College. (2015). Thailand gets ready for APACC. URL http://www.cpsctech.org/news-and-programs/programs-conducted/item/407-thailand-gets-ready-for-apacc] เพื่อเผยแพร่แนวคิดและความมุ่งหวังที่จะดำเนินการอย่างจริงจัง ให้สถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้รับการรับรองระดับสากลตามเกณฑ์มาตรฐานของ APACC โดยประเทศไทยจะเริ่มต้นที่กลุ่มสถาบันอาชีวศึกษาเป็นกลุ่มแรก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการขับเคลื่อนดังกล่าว เพื่อให้สถาบันอาชีวศึกษาในประเทศไทยได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ากระบวนการรับรอง APACC
 
ในการพัฒนาเพื่อยกระดับการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล ประเทศไทยจำเป็นต้องมีกลยุทธ์เพื่อให้ประเทศไทยมีจุดยืนที่โดดเด่น เช่นเดียวกับประเทศชั้นนำเช่นสิงคโปร์ที่เป็น Hub of Higher Education ดังที่กล่าวมาข้างต้น ประเทศไทยจึงตั้งเป้าพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางของอาชีวศึกษาในหมู่ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (Hub of Vocational Education ASEAN) โดยเร่งพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) ตลอดจนประสานงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรสำคัญ เช่น Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) โดยมีการจัดประชุมผู้นำอาชีวศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEA–TVET ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 และได้แถลงการณ์ร่วมกันในการตกลงพันธกิจหลัก 7 ประการ ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Technical and Vocational Education and Training – SEA-TVET) ดังนี้
 
1. ให้มีกิจกรรมความร่วมมือด้านการตรวจสอบ แลกเปลี่ยน พัฒนาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ และตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาของประเทศสมาชิก โดยยึดตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
 
2. ให้มีการจัดตั้งสมาพันธ์เทคนิคและอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-TVET) เพื่อเป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรม
 
3. มีมติร่วมกันให้สาขาวิชาและภาคอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวมีความสำคัญเป็นอันดับแรกในการดำเนินกิจกรรมนำร่อง
 
4. ให้แลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากรการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ TVET ในอาเซียน โดยมีเว็บไซต์ http://www.seatvect. seameo.org เป็นเวทีหลักในการแลกเปลี่ยน
 
5. ให้จัดทำแผนผังอาชีพ TVET ตามภูมิศาสตร์พื้นที่ที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและองค์กรต่าง ๆ เพื่อลดการขาดแคลนแรงงาน และสร้างเสริมการสร้างงานในภูมิภาค
 
6. ส่งเสริมองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น Green TVET, นวัตกรรมด้านเทคนิคและการฝึกอบรม รวมถึงการฝึกอบรมครูและบุคลากรให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของภูมิภาค และ
 
7. มีมติร่วมกันให้มีการเคลื่อนย้ายบุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมถึงฝีมือแรงงานทั้งในระดับสถาบันกับสถาบัน และกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเสรี
 
แม้ว่ามีความพยายามอย่างเป็นรูปธรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการประชุม SEA-TVET ดังกล่าว ประเทศไทยยังคงต้องพยายามสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในประเทศเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งและคุณภาพของการอาชีวศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งเป้าหมายเป็นพันธกิจภายในและระหว่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาทั้งหมดในภาพรวมเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพในระดับสากลไม่เพียงเฉพาะการอาชีวศึกษาเท่านั้น ซึ่งประเทศไทยจะสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในหมู่ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนและร่วมกันสร้างแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเป้าประสงค์ในการพัฒนาประชากรซึ่งเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ให้เป็นประชากรคุณภาพของประเทศและของประชาคมอาเซียนในที่สุด 

 

ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์