หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ข้อควรตระหนักถึงสถานะของสตรีอาเซียน

21 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2344)
 
โดย  พนารัช ปรีดากรณ์
 
                                      
 
 
คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: ACWC) เป็นกลไกของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการจัดการกับปัญหาด้านสิทธิสตรีและเด็ก ซึ่งจัดให้มีการประชุมสามัญทุก 2 ปี ACWC ให้ความสำคัญกับประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กสิทธิของเด็กในการเข้าร่วมในกิจกรรมที่มีผลต่อเด็กการค้าสตรีและเด็กการมีส่วนร่วมของสตรีในการเมืองและการตัดสินใจต่าง ๆ ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กพิการ และระบบการคุ้มครองเด็กและสิทธิในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กวัยก่อนประถมศึกษา
 
หลังจากจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในเรื่องสิทธิสตรีและเด็กของ ACWC จะเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ.2555 - 2559 ซึ่งมีการแบ่งประเด็นหลักในการทำงานออกเป็นประเด็นต่าง ๆ และแต่ละประเด็นจะมีประเทศนำในการดำเนินงาน 1 ประเทศ และประเทศสนับสนุน
 
คำถามที่น่าสนใจในการพัฒนาสิทธิสตรีอาเซียน คือ สถานะของสตรีอาเซียนควรมีภาพลักษณ์อย่างไร หากอิงตามแนวทางของสหประชาชาติที่ได้ปรากฏในรายงานสถานะของสตรีสหประชาชาติ (UN Women) ในปี 2013 ว่า ได้มีการสนับสนุนให้กำหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาสตรีเป็นเป้าหมายอย่างลำพังในช่วงหลังปี 2015 ให้มีวาระของการพัฒนาเพื่อบรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิสตรี และการเสริมพลังของสตรี เพื่อแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกัน ตามเป้าหมายที่ยืนอยู่โดยลำพังนี้ สตรี UN ได้เรียกร้องให้บูรณาการความเท่าเทียมกันทางเพศตลอดในทุกพื้นที่ และกำหนดเป้าหมายสำคัญอื่น ๆ ของวาระการพัฒนาในช่วงหลังปี 2015 โดยมีเป้าหมายเชิงตัวเลข (targets) และตัวชี้วัดที่ชัดเจน
 
ด้วยเหตุนี้ ภายใต้การดำเนินงานของ ACWC ก็สมควรมีการกำหนดสถานะของสตรีอาเซียนไว้เช่นกัน ทั้งหาทางสร้างตัวชี้วัดและเป้าหมายเชิงตัวเอง เพื่อให้เห็นได้ถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยสามารถเดินตามแผนงานเดิมที่วางไว้ ปัญหาด้านการพัฒนาสตรีที่สหประชาชาติระบุ คือ แม้จะมีความก้าวหน้าอย่างมากในการมุ่งสู่สิทธิสตรีตลอดทศวรรษ แต่ช่องว่างก็ยังคงมีอยู่ในการที่สิทธิสตรีจะมีความเป็นจริงอย่างเป็นสากล เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมุ่งเน้นถึงสาเหตุเชิงโครงสร้างของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ เช่น การกระทำความรุนแรงต่อสตรี การจ่ายที่ไม่เป็นธรรมในงานดูแลบ้าน การจำกัดการครอบครองทรัพย์สิน และการมีส่วนร่วมที่ไม่เท่าเทียมกันในการตัดสินใจทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องสาธารณะ เชื่อได้ว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นมากเกินระดับในโลกทุกวันนี้ ความรุนแรงที่กระทำต่อสตรีและเด็กหญิงเป็นสิ่งที่มาจากการแบ่งแยก/กีดกันที่มีพื้นฐานทางเพศ และปรากฏการณ์ที่เป็นสากลซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนมหึมาสำหรับสังคม
 
เพื่อให้สอดรับกับสถานะของสตรีสหประชาชาติ ข้อควรตระหนักถึงสถานะของสตรีอาเซียน คือ
1) การขยายทางเลือกและศักยภาพของผู้หญิงในการหาโอกาส ทรัพยากรและความรับผิดชอบที่เท่าเทียมกับผู้ชาย มีความเท่าทียมในการเข้าถึงที่ดิน สินเชื่อ ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา บริการสาธารณสุข การทำงาน และการจ่ายค่าจ้างก็เป็นเรื่องที่ต้องเน้นอย่างเร่งด่วนด้วย การดูแลเด็กและการขอหยุดของพ่อแม่ การปรับปรุงให้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ลดจำนวนงานที่ไม่มีการจ่ายของผู้หญิงลง เพื่อให้มีความพอใจอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน
 
2) การให้เสียงกับสตรีภายในครัวเรือนและในที่สาธารณะและพื้นที่การตัดสินใจในเรื่องส่วนตัวและเรื่องสาธารณะ เพื่อให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ถูกกีดกันและมีความหมาย เสียงของสตรีควรได้รับการได้ยิน ในการตัดสินใจและในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันเอกชนและที่สาธารณะ สภาท้องถิ่นและระดับชาติ สื่อ ประชาสังคม ในการจัดการของบริษัทธุรกิจ ครอบครัวและชุมชน
 
องค์ประกอบเหล่านี้ควรได้มีการนำมารวมในพันธสัญญาระดับระหว่างอาเซียน เช่น ในรูปแบบของการประชุมที่ว่าด้วยการกำจัดการกีดกันสตรีในทุกรูปแบบ และควรมีการกำหนดวาระในอนาคต (เช่นปี 2030) ให้เห็นว่าอาเซียนได้สร้างโอกาสที่แท้จริงในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสิทธิสตรีและความเท่าเทียม และเพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเปลี่ยนโฉมหน้าในชีวิตสตรีอาเซียน
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์