หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในอาเซียน

19 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 3253)
 
โดย  ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
 
                              
 
ปัจจุบันผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทางการเมืองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายประเทศในอาเซียนได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นในจำนวนที่มากยิ่งขึ้น หากพิจารณาจากข้อมูลของ International Parliamentary Union ซึ่งรวบรวมสัดส่วนจำนวนผู้หญิงที่อยู่ในรัฐสภา (ทั้งสองสภา) ทั่วโลกพบว่า ค่าเฉลี่ยสัดส่วนจำนวนผู้หญิงที่อยู่ในรัฐสภาของกลุ่มประเทศอาเซียนไม่ได้มีความแตกต่างจากค่าเฉลี่ยของทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 22 เท่าไรนัก โดยหากพิจารณาแนวโน้มสัดส่วนจำนวนผู้หญิงที่อยู่ในรัฐสภาระหว่างปี 2000 - 2013 เฉพาะกลุ่มประเทศผู้ร่วมกันก่อตั้งอาเซียน (ASEAN-5) ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 15 - 27 ยกเว้นประเทศมาเลเซียที่มีสัดส่วนค่อนข้างต่ำและมีแนวโน้มที่ค่อนข้างคงที่ดังแสดงในแผนภาพ
 
 
ดังนั้น หากเปรียบเทียบบทบาทผู้หญิงทางการเมืองในอาเซียนเทียบกับทั่วโลกก็ถือได้ว่า อาเซียนค่อนข้างประสบความสำเร็จในการเพิ่มบทบาทผู้หญิงทางการเมือง เนื่องจากสัดส่วนการมีส่วนร่วมของผู้หญิงทางการเมืองมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มอาเซียนมีแผนในการที่จะกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น ซึ่งประเด็นนี้ได้ถือเป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่ได้รับการบรรจุไว้ใน The ASEAN Committee on Women (ACW) Working Plan (2011-2015) โดยจากการประชุม The 2nd ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงตุลาคม 2015 ที่ผ่านมา ได้มีกล่าวถึงผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการนี้และประเด็นนี้ได้รับการบรรจุไว้ใน The ACW Working Plan (2016-2020) ซึ่งเป็นแผนการใหม่ล่าสุดเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินการ การที่ผู้หญิงมีบทบาททางการเมืองมากยิ่งขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดีในการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับของสังคม การเพิ่มขึ้นของโอกาส รวมถึงบทบาทของผู้หญิงที่มีต่อกลุ่มสังคมและประเทศชาติที่มีระดับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อันจะนำมาสู่การลดระดับความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง
 
ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้วการเพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิงนั้นถือเป็นหนึ่งในกระบวนการหลักในการที่จะส่งเสริมและเพิ่มบทบาทผู้หญิงทางการเมือง โดยจะเห็นได้จากนโยบายในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed countries) ได้มีการตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของประเทศนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มประเทศนอร์ดิก (Nordic countries) ได้แก่ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน พบว่า สัดส่วนจำนวนผู้หญิงในรัฐสภาอยู่ในระดับที่สูงมาก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 41 (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558) ซึ่งค่าเฉลี่ยที่สูงนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้นโยบายระบบโควตา (Gender Quota) ซึ่งเป็นนโยบายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น ประเทศนอร์เวย์ ระบบโควตาอยู่บนพื้นฐานความสมัครใจและการตัดสินใจของพรรคการเมืองในประเทศเองได้ริเริ่มมาใช้ระบบนี้ตั้งแต่ปี 1983 โดย The Norwegian Labour Party ได้กำหนดนโยบายออกมาว่าทุก ๆ การเลือกตั้งตัวแทนของพรรคทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องมีสัดส่วนจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 40 ทำให้ปัจจุบันสัดส่วนจำนวนผู้หญิงในรัฐสภาของนอร์เวย์อยู่ในระดับที่สูงมาก
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์