หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การจัดอันดับเว็บไซต์สถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนบ่งบอกอะไร

19 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 3132)
 
โดย  จอมขวัญ  ผลภาษี
 
                          
 
 
กระแสความนิยมในการใช้ผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสากล มีส่วนทำให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาการศึกษาทั้งด้านกายภาพ คุณภาพ และองค์ประกอบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับปัจจัยที่เกี่ยวกับการจัดอันดับโดยหลายสถาบัน ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับดังกล่าวเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เห็นความแตกต่างด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ตัวอย่างเช่น การจัดอันดับเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษา Webometrics เป็นการจัดอันดับเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก เรียกชื่อเต็มว่า "Webometrics Ranking of World Universities” ดำเนินการโดยกลุ่มวิจัยที่ชื่อ Cybermetrics Lab ของ Consejo Superior de Investiqaciones Cientificas (CSIC) ประเทศสเปน ที่วัดจากเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งพิจารณาเกณฑ์ 4 ด้าน ได้แก่
 
1. Presence Rank ซึ่งพิจารณาจากการนำเสนอข้อมูลเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษานั้น ซึ่งเรื่องสามัญที่เว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาของไทยควรพัฒนาได้แก่การนำเสนอข้อมูลให้มีหลากหลายภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และเน้นขนาดของเว็บไซต์ ซึ่งนับจากจำนวนหน้าเว็บ (หรือเพจย่อย) ภายใต้เว็บไซต์นั้น ๆ โดยคิดเป็นเรื่องของขนาดของเว็บไซต์ หรือSize
 
2. Impact Rank พิจารณาจากการที่เนื้อหาบนเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาได้รับการอ้างถึง การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอก และการใช้งานโดยเข้าถึงจากผู้ใช้ที่เป็นสาธารณะ ซึ่งคิดเป็นเรื่องของ Visibility
 
3. Openness Rank พิจารณาจากเนื้อหาเชิงวิชาการที่เผยแพร่ผ่านคลังข้อมูลสถาบัน (Institutional Repository) โดยนับเป็นเรื่องของ Rich File หรือไฟล์เอกสารฉบับเต็มที่เผยแพร่ในนามของสถาบันอุดมศึกษานั้นภายใต้เว็บไซต์เดียวกัน ซึ่งควรรวบรวมไว้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เดียวกันกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ในประเทศไทย มี UTCC EPrints (http://eprints.utcc.ac.th) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือในสาธารณรัฐสิงค์โปร์ (Republic of Singapore) มี ScholarBank (http://scholarbank.nus.edu.sg) ของมหาวิทยาลัย National University of Singapore (NUS)
 
4. Excellence Rank ซึ่งพิจารณาจากความสำเร็จในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สืบค้นได้ผ่าน Google Scholar นับเป็นเรื่องของ Scholar ด้านวิชาการ ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับประจำปี ค.ศ 2016 ล่าสุดมีรายงานถึงประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนปรากฏว่า สาธารณรัฐสิงค์โปร์มีมหาวิทยาลัยอยู่อันดับต้น ๆ ของทวีปเอเชีย โดย มหาวิทยาลัย National University of Singapore (NUS) ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในหมู่ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน และเป็นอันดับที่ 7 ของทวีปเอเชีย และอันดับที่ 79 ของโลก อีกสถาบันอุดมศึกษาของสิงคโปร์ ได้แก่ Nanyang Technological University ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนอีกแห่งหนึ่งที่ได้เข้าอยู่ในอันดับ Webometric เอเชีย เป็นอันดับที่ 18 ของทวีป และ 193 ของโลก
 
ประเทศที่สองในหมู่ประชาคมอาเซียนที่ติดอันดับ Webometrics ได้แก่ ประเทศไทย ซึ่งพบว่ามหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับ Webometrics มหาวิทยาลัยแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอยู่อันดับ 40 ของทวีปเอเชีย และอันดับที่ 308 ของโลก โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อันดับ 45 ของทวีปเอเชีย และอันดับที่ 337 ของโลกตามมา
 
สำหรับประเทศอื่นในประชาคมอาเซียนที่มีสถาบันอุดมศึกษาติดอันดับ Webometrics ได้แก่ มาเลเซีย ซึ่งมี University of Malaya ติดอันดับ 51 ของเอเชีย และ 393 ของโลก [ผลการจัดอันดับ Webometrics Asia สืบค้น ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ http://www.webometrics.info/en/Asia] 
จากอันดับต่างที่ปรากฏยืนยันชัดเจนว่าแม้จะเป็นเรื่องของอันดับเว็บไซต์ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ เป็นช่องว่างของระดับการพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเว็บไซต์สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสะท้อนความแตกต่างด้านสภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสำคัญ ตลอดจนการทำผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และการสร้างคลังข้อมูลที่เป็นผลงานวิจัยของสถาบันต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นวิกฤติจากผล Webometrics
 
ล่าสุดที่มีประเทศสมาชิกประชาคมติดอันดับน้อยมาก วิกฤติดังกล่าวนี้อาจก่อให้เกิดประโยชน์เป็นโอกาสในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศและการศึกษาและคลังความรู้ของประชาคมอาเซียน ให้ประเทศสมาชิกได้มีคลังข้อมูลวิชาการที่เผยแพร่ผลงานสำคัญของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ของประเทศสมาชิกประชาคมเพื่อส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการเผยแพร่ผลงานสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือระดับสากลให้แก่ประชาคมอาเซียนที่รวมกันเป็นหนึ่งได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป
 
 

ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์