หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ดัชนีการรับรู้การคอร์รัปชั่นของอาเซียน

19 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2418)
 
โดย   ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
 
                                           
 
 
ปัญหาการคอร์รัปชั่นถือเป็นปัญหาหลักที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ในอาเซียน บทความนี้ผู้เขียนต้องการที่จะนำเสนอภาพรวมของการคอร์รัปชั่นของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนผ่านผลการจัดอันดับล่าสุดของหน่วยงาน Transparency International ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระหว่างประเทศ ที่ดำเนินการประเมินผลการรับรู้การคอร์รัปชั่นของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจัดทำดัชนีการรับรู้การคอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index: CPI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่า สามารถใช้เปรียบเทียบระดับการรับรู้การคอร์รัปชั่นของภาครัฐในประเทศต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 
โดยเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2016 ที่ผ่านมา หน่วยงาน Transparency International ได้มีการเปิดเผยผลดัชนีการรับรู้การคอร์รัปชั่นปีล่าสุด ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นการนำเสนอผล ครั้งที่ 21 โดยผลการวัดดัชนีและการจัดอันดับของปี 2015 นี้ เป็นการนำเสนอดัชนีและอันดับของประเทศที่เข้าร่วมการประเมินจำนวน 168 ประเทศทั่วโลก ซึ่งวิธีการวัดระดับการรับรู้การคอร์รัปชั่นของภาครัฐในแต่ละประเทศนั้นนำมาจากผลการสำรวจ ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและความคิดเห็นของนักธุรกิจ โดยค่าดัชนีนั้นจะเริ่มตั้งแต่ 0 แสดงถึงระดับการรับรู้การคอร์รัปชั่นที่สูงที่สุด จนถึง 100 แสดงถึงระดับการรับรู้การคอร์รัปชั่นที่ต่ำที่สุด
 
ภาพรวมของผลการศึกษาพบว่าประเทศส่วนใหญ่ 2 ใน 3 ของโลก มีดัชนีการรับรู้ที่ต่ำกว่า 50 ซึ่งสามารถสะท้อนถึงปัญหาคอร์รัปชั่นที่ยังคงมีอยู่ทั่วโลก การจะต่อสู้กับปัญหาการคอร์รัปชั่นได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน สำหรับผลดัชนีการรับรู้การคอร์รัปชั่นของประเทศในกลุ่มอาเซียน (ยกเว้นบรูไนซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการประเมิน) ผลการศึกษาของปีล่าสุดที่ได้แสดงในตาราง พบว่า ประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนมีค่าดัชนีอยู่ในระดับต่ำ โดยต่ำกว่า 50 ทุกประเทศ ยกเว้นประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับที่ 8 ซึ่งถือว่าเป็นอันดับต้น ๆ ของการประเมิน ขณะที่มาเลเซียอยู่ที่อันดับที่ 54 ตามมาด้วยไทย อินโดเชีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งอยู่ที่อันดับ 76, 88, 95 ตามลำดับ ขณะที่เวียดนาม ลาว เมียนมา และกัมพูชา มีค่าดัชนีที่ต่ำมาก โดยได้อันดับที่ 112, 139, 147, 150 ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาการคอร์รัปชั่นที่ยังคงอยู่ในระดับสูงในกลุ่มประเทศ CLMV
 
นอกจากนั้น หากเปรียบเทียบผลการจัดอันดับปี 2015 กับปี 2014 พบว่า ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาวและเมียนมา มีอันดับที่ดีขึ้นจากปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากค่าดัชนีพบว่าไม่ได้มีความแตกต่างจากปี 2014 มากนัก อาเซียนจึงยังคงเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายของระดับการคอร์รัปชั่น โดยที่ผ่านมาอาเซียนเป็นภูมิภาคที่ได้รับความสนใจอย่างมากในประเด็นที่อาเซียนเองมีความหลากหลายของระดับเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตของประเทศ ขณะเดียวกันปัญหาคอร์รัปชั่นก็ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ยังคงเผชิญอยู่ โดยหน่วยงาน Transparency International ได้ออกมาระบุถึงอาเซียนว่า
 
"Home to some of the richest, fastest-growing economies, as well as some of the planet’s poorest people, corruption continues to plague most ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) countries” (Transparency International, 2014)
 
ดังนั้น ความพยายามในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่อาเซียนมิอาจละเลยได้ โดยอาเซียนเองก็ได้ตระหนักถึงปัญหาและมีแนวนโยบายในการแก้ไขทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ยกตัวอย่างเช่น ประเทศไทย รัฐบาลไทยปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยเป็นนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ นอกจากนั้นแล้ว องค์กรธุรกิจเอกชนก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกำจัดปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศ โดยได้มีการร่วมกับภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ จัดตั้งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นต้น
 
ขณะที่ในระดับภูมิภาคอาเซียนได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น ตั้งแต่ ปี 2004 โดยล่าสุดอาเซียนก็ได้ร่วมมือกันก่อตั้งหน่วยงานชื่อ South-East Asian Parties Against Corruption (SEA-PAC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะช่วยสร้างกลไกในการป้องกันและการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในภูมิภาค
 
 
อ้างอิง · Transparency International (2014), Transparency International calls on ASEAN to make anti-corruption major part of economic community, Press release: 18 December 2014 · Transparency International (2015), Corruption Perceptions Index 2015: Corruption still rife but 2015 saw pockets of hope, Press release: 27 January 2016
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์