หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เร่งเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อแข่งขันในตลาดอาเซียน

11 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1598)

จังหวัดตรัง อบรมให้ความรู้แก่เกษตรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดตรังและจังหวัดภาคใต้ เพื่อฝ่าวิกฤติภัยแล้ง โลกร้อน และ AEC แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดตรัง กว่า 1,000 คน
 
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับ 2 ของจังหวัด รองจากยางพารา ในปี 2557 มีพื้นที่ปลูกประมาณ 168,952 ไร่ มีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูก 7,574 ราย จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำและนโยบายของรัฐบาล ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกปาล์มเพิ่มขึ้น ในสภาพปัจจุบันการผลิตปาล์มก็ยังต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศและภาครัฐต้องช่วยเหลือ แทรกแซงราคา และเกิดสภาวะโลกร้อนทำให้ผลผลิตลดลงทั้งภูมิภาค และมีการเข้าสู่ AEC จะทำให้ปริมาณน้ำมันปาล์มจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งต้นทุนต่ำกว่าประเทศไทยเข้ามาในประเทศ เกิดการแข่งขันปาล์มน้ำมันที่นำเข้าจากประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกปาล์มน้ำมันรายใหญ่ของโลก เช่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาและการผลิตปาล์มน้ำมัน ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกร สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่าเกษตรส่วนใหญ่หันมาปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มมากขึ้น แต่ได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ต้นทุนการผลิตต่อไร่สูง เนื่องจากการจัดการไม่ถูกต้องเพราะขาดความรู้ในการจัดการการผลิต ตั้งแต่เรื่องพันธ์ การจัดการที่ดิน น้ำ ให้ปุ๋ย การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มผลิตและลดต้นทุนการผลิต จึงเกิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดตรังและจังหวัดภาคใต้ เพื่อความอยู่รอดของชาวสวนปาล์มภายใต้ภัยแล้ง โลกร้อน และ AEC เน้นให้ความรู้ เรื่องพันธุ์ปาล์ม การจัดการดิน น้ำ การให้ปุ๋ยและการเก็บเกี่ยว อีกทั้งเปิดโอกาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันซักถามปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มพูนความรู้และแก้ปัญหาต่อไป
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์