หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมต.กระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุม (APFSD) ครั้งที่ 3

7 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1334)

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำความสำคัญของเวที APFSD ในการส่งเสริมการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะบทบาทของภาคเอกชนและการลงทุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับเปลี่ยนทัศนคติสู่แนวคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน การเสริมสร้างความเข้มแข็งจากทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค นอกจากนี้ ได้แสดงความพร้อมของประเทศไทยในการแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยผ่านการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
เวทีการประชุม APFSD เป็นเวทีการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและระบุความต้องการและประเด็นที่ภูมิภาคให้ความสำคัญสำหรับการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมการระดับภูมิภาคสำหรับเวทีหารือระดับสูงด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด ๕ วาระ ได้แก่
 
(๑) ประเด็นที่ภูมิภาคให้ความสำคัญสำหรับการอนุวัติวาระการพัฒนา
(๒) การใช้สถิติและบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาความเปราะบาง
(๓) แผนการดำเนินงานของภูมิภาคในการอนุวัติวาระการพัฒนาและรูปแบบและการดำเนินงานของ APFSD ด้านการติดตามและทบทวนผลในอนาคต
(๔) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
(๕) การพัฒนาเมืองที่ปลอดภัย ครอบคลุม มีความต้านทาน และยั่งยืน โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ คน จากประเทศสมาชิกในภูมิภาค ตลอดจนผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆ อาทิ รองนายกรัฐมนตรีตองกา ผู้แทนระดับรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการจากศรีลังกา ปากีสถาน มองโกเลีย ติมอร์-เลสเต อัฟกานิสถาน และทาจิกิสถาน เป็นต้น
 
 
 
ข้อมูล กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์