หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงานและการจ้างงานฟิลิปปินส์

5 เมษายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 3046)

ยุทธศาสตร์
-การเติบโตของภาพรวมและลดปัญหาความยากจน
-การจ้างงานที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ เพิ่มขึ้น
-ยกระดับการคุ้มครองทางสังคมเพื่อการเข้าถึงการบริการการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ
 
 
ภารกิจ
-การปรับปรุงสภาพตลาดแรงงานที่มีเงื่อนไขเอื้อต่อการเจริญเติบโต
-เพิ่มโปรแกรมการจ้างงานในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างงานในกรณีฉุกเฉินที่มีส่วนประกอบเพิ่มขึ้น
-พัฒนาการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในโอกาสต่างๆ ของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาแรงงานที่มีความเปราะบางหรือเสี่ยง เช่น แรงงานนอกระบบเยาวชนและสตรี
-เพิ่มความสามารถของแรงงานที่ไม่เข้มแข็งเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวมกลุ่มตลาดแรงงาน
-การคุ้มครองทางสังคมสำหรับการขยายแรงงานข้ามชาติชาวฟิลิปปินส์ โดยการเข้าไปให้ความคุ้มครองทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและการพัฒนา เพื่อรองรับความต้องการขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ยากจน
-เพิ่มขึ้น 4.67 ล้าน
-ลดอัตราร้อยละการจ้างงานที่มีความเสี่ยงจากร้อยละ 41.7 ในปี พ.ศ.2553
 - การเพิ่มของจำนวนแรงงานนอกระบบ คนว่างงาน รายได้ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ และ OFWs และครอบครัวด้วยบริการที่สร้างความสามารถในการดำรงชีวิต
-การเพิ่มจำนวนการจ้างงานในท้องถิ่น
-การเพิ่มจำนวนงานที่สร้างขึ้นในภาครัฐตามโครงการจ้างงานในชุมชน
-เริ่มโครงการระดับย่อยในส่วนภูมิภาค
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์