หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน 3-4 เมษายน 2559 ณ สปป.ลาว

31 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1871)

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง(ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM) ครั้งที่ 20 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM) ครั้งที่ 2 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2559 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
การประชุมดังกล่าวจะมีการหารือในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของอาเซียน อาทิ การรวมกลุ่มด้านการเงิน ประกอบด้วย การพัฒนาตลาดทุน การเปิดเสรีการค้าบริการทางการเงิน การเปิดเสรีบัญชีทุนเคลื่อนย้าย และระบบการชำระเงินและธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้งความคืบหน้าของความร่วมมือทางการเงินอาเซียน ได้แก่ กองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund) ความร่วมมือด้านภาษี การประกันภัย และด้านศุลกากร ตลอดจนแนวทางและแผนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อยกระดับความสามารถในการเข้าถึงบริการทางการเงินและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และพัฒนาการเข้าถึงบริการทางเงินผ่านระบบดิจิทัลและการพิจารณาร่าง Strategic Action Plan ตาม AEC Blueprint 2025 ซึ่งเป็นร่างแผนงานกำหนดทิศทางการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะ 10 ปี ข้างหน้า (ค.ศ. 2015-2025) เป็นต้น
 
นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมจะมีการหารือร่วมกับ สภาธุรกิจยุโรป-อาเซียน และสภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจด้วย
 
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแถลงข่าวผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป
 
 
 
 
ข้อมูล  www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์