หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมเจ้าท่าศึกษาความเหมาะสมของการเดินเรือตามแนวชายฝั่งระหว่างไทย – กัมพูชา – เวียดนาม

30 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1353)
 
 
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานร่วมสามฝ่าย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการเดินเรือตามแนวชายฝั่งระหว่างไทย – กัมพูชา – เวียดนาม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2559
 
ประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันด้านการค้าและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ประชาคมอาเซียน (ASEAN) เป็นต้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง โดยเฉพาะด้านการขนส่งทางบกและการขนส่งทางทะเลเพื่อรองรับการค้า แต่ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากการขนส่งตามแนวชายฝั่งทะเลน้อยมาก รัฐบาลไทยภายใต้การบริหารของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาจังหวัดชายแดนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและประตูการค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแก้ว มุ่งเน้นพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า ได้แก่ คลังสินค้า ศูนย์โลจิสติกส์ เขตปลอดภาษี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางถนน รถไฟ และทางน้ำ โดยก่อสร้างท่าเรือคลองใหญ่เพื่อรองรับการค้าระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา และไทย – เวียดนาม ตลอดจนสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
ดังนั้น กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ และในฐานะคณะทำงานร่วมสามฝ่ายเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการเดินเรือตามแนวชายฝั่งระหว่างไทย – กัมพูชา – เวียดนาม โดยมี นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านเศรษฐกิจ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ได้กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการพัฒนาการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเลระหว่างสามประเทศ โดยวางแผนการประชุม 3 ครั้ง คือ
 
– แผนการประชุม ครั้งที่ 1 มีข้อเสนอในการร่างขอบเขตการดำเนินงานของคณะทำงานฯ การพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเลของแต่ละประเทศ การกำหนดประเภทและปริมาณสินค้า บริการขนส่งตามแนวชายฝั่งทะเลในปัจจุบัน ประเภทและมาตรฐานของการเดินเรือชายฝั่ง กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติคนประจำเรือเดินชายฝั่ง
 
– แผนการประชุม ครั้งที่ 2 มีข้อเสนอในการพิจารณากำหนดเส้นทางการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเล ปัญหาและอุปสรรค และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
– แผนการประชุม ครั้งที่ 3 มีข้อเสนอในการจัดให้มีบริการเดินเรือขนส่งตามแนวชายฝั่งทะเล การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบริการเดินเรือ การสรุปผลการศึกษาร่วมกัน และการจัดทำข้อเสนอแนะของการศึกษาในภาพรวม
 
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย เชื่อมต่อกับภาคใต้ของกัมพูชาและต่อเนื่องไปถึงภาคใต้ของเวียดนาม ให้การขนส่งตามแนวชายฝั่งทะเลเป็นทางเลือกในการขนส่งและมีประโยชน์อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ และสามารถพัฒนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของทั้งสามประเทศได้อย่างยั่งยืน
 
 
 
 
ข้อมูล thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์