หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสิงคโปร์ ด้านเศรษฐกิจ

30 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 5080)

สิงคโปร์ถือเป็น 1 ใน 5 ประเทศเริ่มแรกในการก่อตั้งอาเซียนได้เตรียม ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไว้อย่างดี โดยเน้นการพัฒนาความสามารถเพื่อเพิ่มทักษะและรองรับการขยายตัวภาคเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีนโยบายการเพิ่มศักยภาพให้ประเทศเป็นศูนย์กลาง ทางธุรกิจใน 5 สาขาหลัก ดังนี้ ด้านการบริการทางการแพทย์ ด้านการบิน ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา และด้านอุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์
 
ด้านเศรษฐกิจ
ประเทศสิงคโปร์ได้เตรียมความพร้อมให้กับประเทศตัวเอง ไม่ว่าในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งการส่งเสริมงานด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาเทคนิคการผลิตด้านอวกาศ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องวิศวกรรมระดับสูง (Precision Engineering) โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่ทำมูลค่าเพิ่มได้มาก และต้องการให้ประเทศเป็นศูนย์กลางของธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ธุรกิจบริการ การคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ (Logistics) ส่วนในด้านธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ประเทศสิงคโปร์ มุ่งพัฒนาให้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคต โดยอุดหนุนด้านการวิจัยและพัฒนา และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรในการผลิต โดยเฉพาะการผลิตสินค้าคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งเน้นด้านการเพิ่มผลิตภาพของ SMEs โดยส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ สิงคโปร์มีผู้ประกอบการ SMEs ราว 130,000 ราย นับเป็นร้อยละ 99 ของวิสาหกิจทั้งหมด สร้างรายได้ คิ ดเป็ นร้ อยละ 47 ของผลผลิ ตมวลรวม ก่อให้เกิดการจ้างงานร้อยละ 62 ของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศ จึงสามารถพูดได้ว่าถ้า SMEs ของสิงคโปร์เข้มแข็ง เศรษฐกิจของสิงคโปร์ จะเข้มแข็งตามไปด้วย จะเห็นว่าสิงคโปร์มีนโยบายการบริหารเด่นๆ และ กระบวนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของสิงคโปร์ครั้งใหญ่ที่ได้เริ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้
 
 
• พัฒนาดัชนีผลิตภาพบริษัทสำหรับ SMEs เพื่อใช้ในการติดตาม ระดับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และประสิทธิภาพการดำเนินงาน และชี้ให้เห็นจุดอ่อนและปัญหาที่ต้องแก้ไขสำหรับ SMEs
 
• จัดหาบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา ให้แก่ SMEs เพื่อร่วมหาทางออกด้านผลิตภาพแรงงานและด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 
• สร้างแรงจูงใจให้เพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านระบบการฝึกอบรม รวมถึงจัดโปรแกรมคนเก่งด้าน SME (SME Talent) เพื่อดึงดูดให้นักศึกษา ที่มีความสามารถเข้าร่วมงานใน SMEs ที่มีผลิตภาพสูงได้ทันที หลังจบการศึกษา
 
• เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง SMEs กับบริษัทขนาดใหญ่ ในด้านการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยน ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จ (Best Practices) รวมถึงการร่วมทุนพัฒนานวัตกรรมและการทดลองด้านเทคโนโลยี ฯลฯ
 
• ก่อตั้งคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภาพและนวัตกรรมแห่งประเทศสิงคโปร์ หรือ SPRING (Standards, Productivity and Innovation Board of Singapore) ให้เป็นองค์การหลัก ซึ่งถูกจัดตั้งเพื่อส่งเสริม ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเหล่าธุรกิจ เพื่อความ รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ SPRING ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ SMEs ในหลายด้าน นับตั้งแต่สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมใหม่ๆ การประสานงานเพื่อ ความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ กำกับดูแลสินค้าและบริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจน อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น โครงการ ทางการเงิน ขององค์ การท้องถิ่น(Local Enterprise Financial Scheme) ของ SPRING ผู้ประกอบการ SMEs สามารถขอสินเชื่อจากธนาคาร โดยให้วงเงินเครดิตในอัตราสูงสุดถึงร้อยละ 80 หรือในภาพของการมอบ คูปอง Voucher มูลค่าใบละ 5,000 เหรียญสิงคโปร์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนการปรับปรุงเทคโนโลยีและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไป
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์