หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เตรียมการจัดแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-บรูไนฯ "อาไล พาเพลิน”

30 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1689)

นางวันเพ็ญ อัพตัน ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ หัวหน้าคณะผู้แทน ฝ่ายไทย เป็นประธานการหารือระหว่างผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ กับผู้แทนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไนฯ และสำนักงานสารนิเทศบรูไนฯ ในการประชุมเตรียมการร่วมไทย-บรูไนฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ณ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อทำความตกลงกันในรายละเอียดของการดำเนินกิจกรรมตาม พันธสัญญาไทย-บรูไนฯ ประจำปี 2559 ซึ่งรวมถึงการจัดแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-บรูไนดังกล่าวด้วย นอกจากความร่วมมือด้านวิทยุ ด้านโทรทัศน์ และด้านข้อมูลข่าวสาร
 
การประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดการแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-บรูไนฯ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 และจัดนิทรรศการร่วม (The Joint Exhibition Programme) ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับเยาวชน "Youth” เพื่อแสดงให้เห็นขีดความสามารถของเยาวชนในการสร้างประโยชน์และความร่วมมือ แก่ประเทศชาติ อันเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนรุ่นหลัง โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2559 ซึ่ง กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทั้งสองพร้อมกับการจัดประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย – บรูไนฯ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559
 
 
 
ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์