หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนกัมพูชา

28 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4924)

กัมพูชาในปัจจุบันได้มีนโยบายการเปิดประเทศและ พยายามสร้างภาพลักษณ์ รวมทั้งสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ สะพาน ถนน ท่าเรือน้ำลึก โรงแรม เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ นักลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้ เข้ามาลงทุน ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้และความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชน ของตนเอง หลังจากที่อยู่ในภาวะสงครามมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน
 
ทั้งนี้ รัฐบาลกัมพูชาค่อนข้างให้ความสำคัญกับการลงทุนภายใน ประเทศเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างๆ เช่น การให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนในการโอนเงินตราต่างประเทศ ได้อย่างเสรี การให้สิทธิเป็นเจ้าของสินทรัพย์ต่างๆ ยกเว้นแต่การเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่ก็ยังมีสิทธิในการเช่าพื้นที่นั้นๆ ได้นานถึง 99 ปี รวมทั้งอนุญาตให้เป็นเจ้าของกิจการได้ร้อยละ 100 ในกิจการ บางประเภท ในส่วนของกฎหมาย ทางรัฐบาลกัมพูชายังได้เร่งปรับปรุง กฎต่างๆ ให้มีความโปร่งใส และลดขั้นตอนในการขอใบอนุญาตต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้มากขึ้น
 
กฎหมายการลงทุน
กฎหมายการลงทุนกัมพูชากำหนดให้สภาเพื่อการพัฒนา กัมพูชา (The Council for the Development of Cambodia – CDC) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี สมเด็จฮุน เซน เป็นประธาน ประกอบกับ รัฐมนตรีเศรษฐกิจและผู้แทนหน่วยงานอีก 34 แห่ง เป็นคณะกรรมการ มีหน้าที่หลัก 2 ด้าน ด้านแรก คือ การพิจารณาประสานความช่วยเหลือ กับรัฐบาลต่างชาติ องค์การระหว่างประเทศ NGOs ในการฟื้นฟูบูรณะ ประเทศในลักษณะรัฐต่อรัฐ กับอีกด้านหนึ่ง คือ การพิจารณากิจรรม การลงทุนทั้งหมดของประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนของ ภาคเอกชน ซึ่งมีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Cambodian Investment Board – CIB) ทำหน้าที่กลั่นกรองข้อเสนอขอรับการส่งเสริม การลงทุนของเอกชน (The Investment Proposal) เพื่อให้นักลงทุนทราบผลการพิจารณาลงทุนที่รวดเร็ว กฎหมาย กำหนดให้สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชาเป็นหน่วยงานบริการที่ให้ บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่สามารถตอบ รับหรือปฏิเสธการให้การส่งเสริมภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่ยื่น เอกสารที่สมบูรณ์ ซึ่งเมื่อสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชาตอบรับ การส่งเสริมฯ จะออกเอกสารใบรับรองเงื่อนไขการลงทะเบียน (Con­dition Registration Certificate) ให้แก่ผู้ขอเป็นหลักฐานใช้ติดต่อ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว จะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 วันทำการ จะมีเอกสาร ลงทะเบียนขั้นสุดท้าย (Final Registration) ให้กับผู้ขอ โดยถือวันที่ ออกเอกสารเป็นวันเริ่มต้นการให้การส่งเสริมฯ
 
ข้อมูลที่จำเป็นด้านการลงทุนในกัมพูชา
ขั้นตอนการขอจัดตั้งบริษัท
ในกรณีที่การลงทุนโดยชาวต่างชาติ ร้อยละ 100 ผู้ลงทุน สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยขอจดทะเบียนกับกระทรวง พาณิชย์ของกัมพูชา ซึ่งมีขั้นตอนในการขอจัดตั้งดังนี้
 
1) ผู้ลงทุนต้องยื่นขออนุมัติยินยอมขอจัดตั้งกิจการ และ ได้รับการยินยอมเข้าครอบครองสถานประกอบการจากศาลากลาง (City Hall) หรือจังหวัดในท้องถิ่นที่ต้องการตั้งกิจการ
2) ผู้ลงทุนต้องยื่นวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทกับ กระทรวงพาณิชย์ โดยเอกสารที่ยื่นต้องเป็นภาษาเขมร ซึ่งผู้ลงทุนอาจ กระทำการเองหรือให้ตัวแทนดำเนินการให้ก็ได้
3) ผู้ลงทุนจะได้รับเลขประจาตัวผู้เสียภาษี และถือว่ามี ความพร้อมจะประกอบธุรกิจได้
4) ผู้ลงทุนต้องยื่นจดทะเบียนการจ้างงานกับกระทรวงสังคม และแรงงานการฝึกอบรมเขตฟื้นฟูเยาวชน
 
 
 
 
โดย สำงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์