หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย เผยความก้าวหน้ายกระดับความปลอดภัยในการทำงานสู่มาตรฐานสากล

27 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1569)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ปลัดกระทรวงแรงงานได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการยื่นจดทะเบียนให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับดังกล่าว กับ Mr.Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยถือเป็นอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 16 ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน และจะมีผลบังคับใช้ในอีก 12 เดือนถัดไปนับจากวันที่ให้สัตยาบัน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ได้เตรียมการเรื่องการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2549 มาอย่างต่อเนื่อง
 
ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า สาระสำคัญของอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 187 จัดเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศฉบับพื้นฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งประเทศที่รับอนุสัญญาดังกล่าวจะต้องมีนโยบายระดับชาติเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีระบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีบุคลากร กฎหมาย ข้อบังคับ กลไกการบังคับใช้ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนงานความปลอดภัยฯ ของประเทศ มีแผนงาน โครงการระดับชาติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงป้องกัน การคุ้มครองลูกจ้าง การขจัดหรือลดความเสี่ยงและอันตรายจากการทำงานให้น้อยที่สุด รวมถึงการจัดทำรายงานข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับชาติ เพื่อสรุปสถานการณ์สถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน นโยบาย แผนงาน ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวด้วย
 
ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ต้องมีกลไกดังกล่าวพร้อม ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินการตามแผนที่รองรับอยู่แล้ว ทั้งนโยบายระดับชาติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลที่ประกาศเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ "แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบวาระแห่งชาติในระยะที่ 2 เพื่อประกาศใช้ต่อไป มีระบบดำเนินงานระดับชาติ ได้แก่ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และมีการพัฒนากฎหมายลำกับรองที่ครอบคลุมประเด็นด้านต่าง ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่าง/พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ มีแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ พ.ศ. 2545 - 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างแผนแม่บทความปลอดภัยฯ แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปี 2560 - 2564 ซึ่งมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทฉบับนี้ ตลอดจนมีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ โดยได้มีการจัดทำรายงานสถานการณ์การดำเนินงานเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างชัดเจนด้วย
 
สำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ได้ให้สัตยาบันฉบับดังกล่าวไปแล้ว คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน 2559 จะมีการประชุมเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN - OSHNET) ณ ประเทศเวียดนาม ซึ่งในการประชุมดังกล่าวจะมีการชี้แจงเรื่องการให้สัตยาบันของประเทศไทยด้วย "การยื่นจดทะเบียนให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2549 ในครั้งนี้ถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นเพื่อยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากล” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว
 
 
 
Credit : thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์