หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เล่าเรื่องลาวในอาเซียน (3)

25 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2287)

สะพานแห่งนี้ช่วยให้การค้าขายขนส่งสินค้าสะดวกขึ้นระหว่างประเทศไทย ลาว เวียดนาม เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าการสร้างบรรดาสะพานเชื่อมถึงกันเหล่านี้สําหรับลาวแล้ว นอกจากทําให้ลาวกลายเป็น Land Link Country แล้ว สะพานเหล่านี้ยังมีความสําคัญอย่างมากในการสร้างขีดความสามารถให้แก่ลาวในการเชื่อมต่อลาวเข้าร่วมกับรัฐสมาชิกของอาเซียนได้อย่างดีอีกด้วย นับเป็น Connectivity on infra-structure ที่สําคัญมากของลาวในอาเซียนปัจจุบันกับการก้าวเข้าสู่บูรณาการความเป็นประชาคมอาเซียนร่วมกัน
 
ในส่วนของไทยกับเมียนมามีสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาอยู่แต่เดิมแล้วซึ่งริเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1997 เปิดใช้อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ 15 สิงหาคม 1997 (2540) เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเมยตั้งอยู่ที่อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใกล้บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาเพื่อเชื่อมเมืองเมียวดีของเมียนมากับอําเภอแม่สอด สะพานมีความยาว 420 เมตร ความกว้าง 8 เมตร ใช้งบก่อสร้างทั้งสิ้น 79.2 ล้านบาท ก่อสร้างโดยกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม โดยเริ่มจากปลายถนนสายเอเชียหมายเลข 105 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 เพิ่งริเริ่มตกลงกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2515 นี้เอง โดยตกลงจะสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา
 
สะพานที่สองตรงจุดห่างจากสะพานมิตรภาพไทย- เมียนมาแห่งแรกเพียง 5 กิโลเมตรเท่านั้นเอง ตัวสะพานจะข้ามไปเชื่อมกับเมืองเมียวดีในเมียนมาในส่วนที่เรียกว่า บ้านสองอิน จะใช้เงินก่อสร้างประมาณ 3,910 ล้านบาท โดยฝ่ายไทยให้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด (Grant-aid) กรมทางหลวงของไทยจะเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้าง โครงการสะพานมิตรภาพแห่งที่สองนี้จึงเป็นโครงการเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดด้านไทย ซึ่งเมื่อสะพานนี้สร้างเสร็จแล้วจะช่วยเชื่อมโยงโครงสร้างคมนาคมการขนส่งสินค้าระหว่างไทย ลาว เมียนมา และเวียดนาม ได้อย่างดี
 
ทางด้านเหนือของประเทศไทยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ยังมีแนวชายแดนติดกับเมียนมาอีกถึง 5 อําเภอ คือ 1) อําเภอเชียงดาว 2) อําเภอเวียงแห 3) อําเภอชัยปราการ 4) อําเภอฝาง 5) อําเภอแม่อาย รวมระยะทาง 277 กิโลเมตร ที่บ้านหลักแต่ง อําเภอเวียงแห บ้านต้นตู่อําเภอแม่อาย กับที่บ้านกิ่งผาวอก อําเภอเชียงดาว เป็นแหล่งจุดผ่อนปรน เส้นทางเหล่านี้เชื่อมกับเมียนมาเฉพาะที่บ้านหลักแต่ง อําเภอเวียงแหนั้น จะมีเส้นทางเข้าไปถึงเมืองทา เมืองตาดทองยีของรัฐชานในเมียนมาต่อไปยังมัณฑะเลย์ จากนั้นจะแยกออกไปยังอินเดียกับจีน อินเดียนั้นเคยเสนอเงินกู้ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับเมียนมาเพื่อสร้างถนนหลวง 3,250 กิโลเมตร เชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ระหว่างอินเดียกับไทย และประเทศอาเซียนอื่น ๆ
 
ส่วนจีนนั้นก็เป็นดังกล่าวมาแล้วว่า พยายามผลักดันระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) เชื่อมจีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่เมืองคุนหมิง หนานหนิง เชื่อมเข้ามาในส่วนต่าง ๆ ในอาเซียนทั้งไทย-ลาว เมียนมา และเวียดนาม เส้นทางเล็ก ๆ ที่เชื่อมโยงเพื่อนบ้านไทย
 
ด้านกัมพูชาที่ควรกล่าวถึงคือ เส้นทางถนนติดต่อชายแดนที่ด่านคลองลึก จังหวัดสระแก้วของไทย เป็นถนนยาว 6 กิโลเมตร จนถึงหัวเมืองศรีโสภณ เส้นทางเล็ก ๆ ที่จัดเป็นเส้นทางถนนเชื่อมเป็นจุดขนถ่ายสินค้าหรือลักลอบขนสินค้าหนีภาษียังมีด่านต่าง ๆ ที่มีถนนเชื่อมต่อกันกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งหากเปลี่ยนสถานะจากด่านชั่วคราวเป็นด่านถาวรแล้ว ก็จะทําให้ความเชื่อมโยงติดต่อกันนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวาง และอํานวยความสะดวกแก่การค้าชายแดนมากขึ้น และจะให้ประโยชน์แก่ประเทศไทยมากกว่า เพราะเมื่อคํานึงถึงว่ามีจังหวัดของประเทศไทยถึง 33 จังหวัด ทั่วประเทศที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นอาเซียนด้วยกันแล้ว ก็จะเป็นความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และการเชื่อมโยงในลักษณะต่าง ๆ ในอาเซียนกว้างไกล และได้ประโยชน์อยู่มากกับประเทศไทย
 
กรณีของประเทศไทยยังมีโครงการทวายที่กําลังพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทางฝั่งเมียนมาอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจะเห็นว่าปัจจัยของความสําเร็จของโครงการทวายนี้จะขึ้นอยู่เป็นสําคัญใน 4 - 5 ปัจจัยสําคัญ เช่น
1. การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ควบคู่กับ อุตสาหกรรมหนักในเขตพื้นที่เศรษฐกิจและใกล้เคียง เพื่อช่วยสนับสนุนและให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโซ่อุปทาน-อุปสงค์ และระหว่างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กับ SME
 
2. มีนโยบายจูงใจนักลงทุนอย่างเพียงพอในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
 
3. มีปัจจัยด้านทรัพยากรเพียงพอที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ลงทุน
 
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในพื้นที่โครงการช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิต
 
5. สําคัญที่สุด คือ การสนับสนุนในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง
 
จะเห็นว่า ปัจจัยข้อหลังสุดนี้เองจะมีเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมจากทวายมายังชายแดนเมีนมาระยะทางในเขตเมียนมา 263 กิโลเมตร เข้ามาที่เขตชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีทอดยาวระยะทางกว่าร้อยกิโลเมตร เข้ามายังแถบบางใหญ่ ด้านธนบุรีเข้าสู่เส้นทางที่จะส่งสินค้าไปยังท่าเรือแหลมฉบัง โครงการดังกล่าวนี้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะในการพัฒนาเสาหลักเศรษฐกิจของประชาชนอาเซียนต่อไป
 
 
 
 
เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต
ไทยโพสต์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์