หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

23 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1130)

(22 มีนาคม 2559) นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปประกอบการศึกษา กำหนดทิศทางการพัฒนา จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดตาก ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่มุ่งเน้นให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณมลพิษ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย
 
ทั้งนี้เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศยึดหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเชื่อมโยงระหว่างนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม กลุ่มโรงงานกับชุมชนรอบข้าง ให้เติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในสภาพแวดล้อมที่ดี คนในพื้นที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์