หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
อาเซียนเดินหน้าเพิ่มความร่วมมือ เร่งแผนงาน AEC Blueprint 2025

20 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2511)

ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 22 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยฝ่ายไทยมีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนอีก 9 ประเทศ ในการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการพบปะกันเป็นครั้งแรกของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน หลังจากที่อาเซียนได้ประกาศจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา โดยในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้รับทราบสถานะการดําเนินมาตรการตามแผนงานจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint 2015) และเห็นว่าจะต้องเร่งดําเนินการมาตรการที่ต้องทําต่อเนื่องให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด รวมทั้งมอบหมายให้คณะทํางานรายสาขาจัดทําแผนงานในการดําเนินการแต่ละมาตรการ โดยให้มีกําหนดเวลาที่ชัดเจนและส่งภายในเดือนมิถุนายน 2559
 
สําหรับมาตรการตามแผนงาน AEC Blueprint 2015 ที่จะต้องมีการดําเนินการต่อ เช่น การจัดทําระบบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN Self-Certification) คลังข้อมูลทางการค้าอาเซียน (ATR) ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASW) มาตรการด้านการขนส่งและศุลกากร การจัดทําความตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบสินค้ากลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนการดําเนินมาตรการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint 2025) ซึ่งกําหนดทิศทางการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะ 10 ปีข้างหน้า (2559-2568) นั้น รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้รับทราบสถานะการดําเนินการจัดทําแผนงานรายสาขา (Sectoral Work Plan) ที่จัดทําโดยองค์กรรายสาขาต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ AEM โดยที่ประชุมฯ ขอให้แต่ละสาขาพิจารณาและทบบทวนแผนงานให้มีลักษณะเชิงกลยุทธ์เพื่อให้แต่ละมาตรการเกิดผลประโยชน์ต่อการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม และจัดทําตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลลัพท์ธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้ทุกสาขาจัดทําแผนงานให้แล้วเสร็จเพื่อเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจพิจารณาภายในเดือนสิงหาคม 2559
 
อย่างไรก็ตาม แผนงานส่วนใหญ่ได้จัดทําเสร็จแล้ว เช่น แผนงานด้านมาตรฐานและการรับรองการแข่งขันทาง การค้า การคุ้มครองผู้บริโภค ทรัพย์สินทางปัญญา การเสริมสร้างศักยภาพของ MSMEs หรือธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม และรายย่อย สถิติการค้าบริการ คงเหลือแผนงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ได้แก่ แผนงานด้านการค้าสินค้าศุลกากร และแผนปฏิบัติการของสมาชิก CLMV ทางด้านการเจรจาจัดทําความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้รับทราบความคืบหน้าการเจรจาจัดทําความตกลง RCEP และเน้นย้ำให้สรุปการเจรจาให้ได้ภายในปีนี้ตามที่ผู้นําอาเซียนประกาศไว้โดยเฉพาะในประเด็นหลัก ได้แก่ การค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน รวมทั้งเร่งรัดประเทศสมาชิกให้ ยื่น/ปรับปรุงข้อเสนอ/ข้อเรียกร้อง การเปิดตลาดสินค้า การค้าบริการ ตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงกัน ทั้งนี้ รัฐมนตรี RCEP จะประชุมร่วมกันอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อติดตามความคืบหน้าและหาทางออกสําหรับประเด็นที่ไม่สามารถตกลงกันได้เพื่อให้สามารถสรุปการเจรจาได้ภายในสิ้นปีนี้ 3
 
ทั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยังได้หารือประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ สปป.ลาว ในฐานะประธานอาเซียนปี 2559 ให้ความสําคัญ โดยรับทราบประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ สปป.ลาว ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้จะให้ความสําคัญ จํานวน 8 ประเด็น เช่น การจัดทํากรอบการดําเนินการด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน กรอบระเบียบข้อบังคับ ความปลอดภัยด้านอาหารของอาเซียน การสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออํานวยต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การจัดทําแนวทางการพัฒนาความร่วมมือสําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและดําเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ซึ่งองค์กรรายสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะเร่งดําเนินการต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนพิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนสิงหาคม 2559
 
 
 
ที่มา :  ฐานเศรษฐกิจ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์