หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาซานย่าการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง

16 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2006)

(15 มี.ค.59) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการต่อร่างปฏิญญาซานย่าการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 1 และร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านศักยภาพในการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง
 
สาระสำคัญของร่างฯ
 
1. ร่างปฏิญญาซานย่าการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 1 เป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิก ความสำคัญของความร่วมมือ หลักเกณฑ์ในการดำเนินความร่วมมือ และประเด็นความร่วมมือที่สำคัญใน 3 สาขา ได้แก่ (1) การเมืองและความมั่นคง (2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ (3) การแลกเปลี่ยนด้านสังคม วัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน รวมทั้ง 5 ประเด็นที่เป็นความสำคัญลำดับต้นของกรอบความร่วมมือ ได้แก่ ความเชื่อมโยง ความร่วมมืออุตสาหกรรม ความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน การบริหารจัดการทรัพยากรย้ำและการเกษตร และการลดความยากจน นอกจากนี้ ยังระบุกลไกในการดำเนินความร่วมมือกลไกการประชุม รวมถึงแหล่งเงินทุน อย่างไรก็ดี อาจมีการแก้ไขประเด็นเรื่องความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายตามแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง และความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำในร่างปฏิญญาซานย่า ฯ สำหรับร่างรายการโครงการเร่งด่วนเพื่อดำเนินการทันทีฯ จีนอยู่ระหว่างการรอยืนยันจากประเทศสมาชิก โดยไทยได้แจ้งยืนยันขอให้ตัดโครงการศูนย์ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายแม่โขง – ล้านช้างออก
 
2. ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านศักยภาพในการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ระบุความสำคัญและประโยชน์ของความร่วมมือด้านศักยภาพในการผลิตระหว่างประเทศสมาชิก หลักเกณฑ์ในการดำเนินความร่วมมือ สาขาหลักของความร่วมมือ ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจ สถาบันทางการเงิน และการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน
 
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์