หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานไม่ปกติ

16 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1315)

(15 มี.ค.59) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีกระบวนการบาหลีเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ (Bali Process Ministerial Declaration on Irregular Migration)
 
ร่างปฏิญญาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกกระบวนการบาหลีในการร่วมมือกันในระดับภูมิภาคแบบเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานไม่ปกติให้เป็นไปอย่างครอบคลุมมีประสิทธิภาพและยั่งยืน บนพื้นฐานของหลักการการแบ่งเบาภาระระหว่างประเทศ และการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการให้ความคุ้มครองแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ผู้แสวงหาที่พักพิง และผู้ลี้ภัย มีสาระสำคัญ ดังนี้
 
1. ความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ
2. ความสำคัญในการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่มีความต้องการอย่างแท้จริง โดยมีกระบวนการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ
3. ความสำคัญของการมีเอกสารประจำตัวในการบริหารจัดการด้านพรมแดนและเพื่อส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (ซึ่งมิได้หมายถึงการให้สัญชาติหรือการให้อยู่อาศัยถาวร)
4. การออกมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่ลักลอบขนคนและค้ามนุษย์ รวมถึงการมีกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ
5. การแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในระยะยาวโดยการตั้งถิ่นฐานใหม่และการส่งกลับประเทศต้นทาง
6. การมีข้อริเริ่มของภูมิภาคในการพัฒนาการบริหารจัดการแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อลดการ ถูกเอารัดเอาเปรียบ
7. การยกระดับโครงการรณรงค์ด้านข้อมูลเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ
8. การจัดตั้งกลไกการหารือในระดับภูมิภาคเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
 
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์