หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสารสนเทศประเทศสมาชิกอาเซียน (SOMRI) ครั้งที่ 14

16 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1405)
 
 
ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสารสนเทศประเทศสมาชิกอาเซียน (SOMRI) ครั้งที่ 14 เน้นพัฒนาความร่วมมือสื่อรูปแบบดิจิตัลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ควบคู่การดำเนินการด้านการสื่อสารตามแผนแม่บทอาเซียน
 
สาระสำคัญจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสารสนเทศประเทศสมาชิกอาเซียน (SOMRI) ครั้งที่ 14 ซึ่งมีผู้แทนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมได้กล่วถึงสาระสำคัญของการการพัฒนากระบวนการสื่อสารเพื่อให้สามารถตอบสนองประชาชนในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งที่ประชุมได้เร่งรัดให้ประเทศสมาชิกดำเนินการสื่อสารตามแผนแม่บทอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างสื่อใหม่ที่ประชาชนสามารถข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น ในรูปแบบสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียว
 
นายวงศ์เทพ อรรถไกรวัลวที รองเลขาธิการอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ด้านสารนิเทศเปนส่วนสำคัญที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนว่าไม่ใช่เพียงให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังมีส่วนอื่นที่ประชาชนอาเซียนควรให้ความสำคัญควบคู่ไปด้วย ซึ่งการสื่อสารมวลชนในภูมิภาคอาเซียนมีความสำคัญ ในการสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก โดยเฉพาะการสร้างความรับรู้เรื่องอาเซียนในกลุ่มเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนได้
 
ด้าน ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้นำคณะฝ่ายไทย กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ทุกด้าน ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จะใช้สื่อทุกรูปแบบที่มีอยู่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเป็นไปตามแผนแม่บทอาเซียน
 
 
โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์