หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สรุปภาวการณ์ค้าชายแดนไทย(จ.มุกดาหาร) - สปป.ลาว เพิ่มขึ้นจากปี 2558

9 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2219)
 
 
จังหวัดมุกดาหาร สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร เดือน มกราคม 2559 มีมูลค่ารวม 3,600 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 75.99
 
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวถึงสภาวะการค้า ชายแดน ไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร เดือน มกราคม 2559 มีการส่งออก 4,010 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน ธันวาคม 2558 จำนวน 385 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.62 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 1,972 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.76 โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยประมวลผลข้อมูล แท้งเปล่า อุปกรณ์ทำด้วยโลหะ แผ่นวงจรพิมพ์ รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ส่วนประกอบของกล้อง น้ำมันเชื้อเพลิง ผลไม้สด ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ชิ้นงานทำด้วยพลาสติก และน้ำตาลตามลำดับ รวมมูลค่า 2,927 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด
 
ส่วนมูลค่านำเข้า 4,348 ล้านบาท ลดลงจากเดือน ธันวาคม 2558 105 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.36 หากเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2558 มูลค่าสินคนำเข้าเพิ่มขึ้น 1,637 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.38 สินค้านำเข้าที่สำคัญ 10 อันดับ ได้แก่ ทองแดงบริสุทธิ์ ส่วนประกอบของกล้อง แท้งเปล่า อุปกรณ์ทำด้วยโลหะ พลังงานไฟฟ้า หน่วยประมวลผลข้อมูล เครื่องโทรศัพท์ แผ่นวงจรพิมพ์ เสื้อเบลาส์ เชิ้ตสตรีหรือเด็กหญิง ผ้าทอ ผ้าม้วน และของทำด้วยพลาสติก ตามลำดับ มูลค่ารวม 3,805 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของสินค้านำเข้าทั้งหมด
 
โดยสรุปในเดือนมกราคม 2559 มูลค่าการค้ารวม 8,358 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน ธันวาคม 2558 จำนวน 280 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.47 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2558 มูลค่าการค้าชายแดนรวมเพิ่มขึ้น 3,609 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.76 เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร นครพนม และจังหวัดหนองคาย ในช่วง เดือน ตุลาคม 2558 ถึง มกราคม 2559 กับ ตุลาคม 2557 ถึง มกราคม 2558 พบว่าจังหวัดนครพนมมีมูลค่าการค้ารวมมากที่สุดคือ 42,084.26 ล้านบาท รองลงมาคือจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดหนองคาย หากเปรียบเทียบจากมูลค่าการส่งออก พบว่า จังหวัดนครพนมมีมูลค่า มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด 26,099.59 ล้านบาท รองลงมาคือจังหวัดหนองคายและจังหวัดมุกดาหาร หากเปรียบเทียบจากมูลค่าการนำเข้า พบว่า จังหวัดมุกดาหาร มีมูลค่าการนำเข้ามากที่สุดคือ 18,810 ล้านบาท รองลงมาคือจังหวัดนครพนมและจังหวัดหนองคาย หากเปรียบเทียบจากดุลการค้า พบว่า จังหวัดหนองคายได้ดุลการค้ามากที่สุด คือ 18,961.80 ล้านบาท รองลงมาคือจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์