หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ประธานกลุ่ม 77 วาระปี 2559 ของประเทศไทย

8 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 9955)
 
 
G 77 เป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 134 ประเทศ ที่มีความแตกต่างและหลากหลายมีความแตกต่างในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่สหประชาชาติ เป็นแนวร่วม (coalition) อย่างหลวม ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน และเสริมสมรรถภาพการเจรจาร่วมในสหประชาชาติ องค์การนี้มีสมาชิกก่อตั้ง 77 ประเทศ แต่ในเดือนพฤศจิกายน 2556 องค์การมีสมาชิกเพิ่มเป็น 134 กลุ่มนี้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2507 โดย "ปฏิญญาร่วมเจ็ดสิบเจ็ดประเทศ" ซึ่งออกที่การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและพัฒนา (UNCTAD) มีการประชุมใหญ่ครั้งแรกในกรุงแอลเจียร์ประเทศแอลจีเรีย ในปี 2510
 
ประเทศไทยได้รับการรับรองจากประเทศสมาชิกกลุ่ม ๗๗ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม ๗๗ วาระปี ๒๕๕๙ โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีได้รับมอบตำแหน่งประธาน กลุ่ม 77 (G77) วาระปี 2559 อย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนานาประเทศที่มีต่อประเทศไทยในกรอบเวทีระหว่างประเทศแล้ว ยังเป็นการแสดงความพร้อมและบทบาทนำของไทยในการสานต่อความร่วมมือกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ โดยในวาระการเป็นประธานกลุ่ม ๗๗ นี้ ไทยจะมุ่งเน้นการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ "จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ: ความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (From Vision to Action: Inclusive Partnership for Sustainable Development) อันประกอบด้วย
 
๑) การนำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอให้เห็นถึงตัวอย่างในการนำทฤษฎีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
๒) การเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน (inclusive partnership) เพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุม ๑๗ เป้าหมายและ ๑๖๙ เป้าประสงค์
๓) การขยายบทบาทของไทยในฐานะผู้ก่อสร้างสะพานเชื่อมฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (bridge builder) และ
๔) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในความร่วมมือและการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่ม ๗๗
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงแนวทางในฐานะประธานกลุ่ม G77 ของไทยว่า ได้เน้นการกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (Vision to Action) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) เป็นสำคัญ ให้ความสำคัญในการดำเนินงาน (Implement) ติดตาม (Follow up) และการทบทวน (Review) เพื่อให้การขับเคลื่อนความร่วมมือของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและความมุ่งมั่นของไทย ที่จะแสวงหาความร่วมมือในสาขาที่ต่างมีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านการเกษตร เป็นเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเช่น G 77 ในเวทีโลกได้ เป็นการแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างระหว่างกัน ทั้งนี้ ไทยมีเป้าหมาย คือการสร้างความเป็นเอกภาพ (unity) โดยจะไม่ทึ้งใครไว้เบื้องหลัง และด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน (Stronger Together) ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ล้วนแต่จะเป็นประโยชน์ต่อ G 77 ประชากรโลกร่วมกัน
 
 
 
ส่วนอาเซียน เรียบเรียง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์