หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประชุมโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน (ASEAN Haze-Free Roadmap)

8 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1765)
 
 
(๗ มี.ค.๕๙) กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดการประชุมคณะทำงานอาเซียนเพื่อยกร่าง โรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน (ASEAN Haze-Free Roadmap) โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดับปลัดกระทรวง /อธิบดี และระดับปฏิบัติงานจาก ๑๐ ประเทศอาเซียน ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศไทย ได้ร่วมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเกิดหมอกควันในแต่ละประเทศ นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ แนวทางการดำเนินงาน และยกร่างเป็นโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน เพื่อเปลี่ยนให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควันภายในปี ๒๕๖๓
 
ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการร่างโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันเสร็จแล้วประเทศไทย จะเป็นผู้นำเสนอร่างโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาของรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อขอความเห็นชอบและนำไปสู่การปฏิบัติภายในปี ๒๕๕๙ ต่อไป
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์