หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน พัฒนากำลังคนป้อนภาคการท่องเที่ยวและการโรงแรม

7 มีนาคม 2016

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสหารือร่วมกับนายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย เรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอาเซียน ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและได้จัดทำหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานเพื่อเตรียมกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดใหม่ สำหรับผลการหารือด้านความร่วมมือในครั้งนี้ จะได้ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณานำไปหารือในรายละเอียดกับทางสมาคมฯ เพื่อบรรจุในแผนงานของคณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช) ที่จะมีการประชุมระดับชาติ ในปลายเดือนมีนาคมนี้ เพื่อจัดทำแผนป้อนกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF : ASEAN Qualifications Reference Framework) และตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งเมื่อได้แผนในภาพรวมแล้วก็จะสามารถเสนอของบกลางต่อไปได้
 
ด้าน นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า แม้ว่าปัจจุบันนักศึกษาอาชีวะจะมีมากขึ้นกว่า 30 % แต่บุคลากรด้านการโรงแรมยังไม่เพียงพอ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาหาคนให้ไม่ทันความต้องการของตลาดแรงงาน จึงต้องอาศัยการพัฒนาบุคลากรจากบุคคลทั่วไปที่อยู่นอกระบบการศึกษา ซึ่งคนเหล่านี้ยังไม่มีคุณวุฒิวิชาชีพและความรู้ความสามารถพื้นฐานในด้านการโรงแรม ขณะเดียวกันกลุ่มโรงแรมดุสิตธานีได้จัดตั้งโรงเรียนดุสิตการโรงแรม และวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการโรงแรมให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปสามารถเข้ามาเรียนได้ แต่การดำเนินการต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐเช่นกัน
 
 
 
ข้อมูล กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์