หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุม The 2nd ASEAN Women Entrepreneurs Forum

6 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2078)

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุม The 2nd ASEAN Women Entrepreneurs Forum พร้อมนำผู้ประกอบการสตรีไทยจำนวน 10 คน เข้ารับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Forum) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Melia Hotel กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
 
นางสาวอนุสรี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในฐานะหน่วยงานประสานหลัก (Focal Point) ในประเด็นความร่วมมืออาเซียนด้านสตรี และเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Committee on Women : ACW) เป็นประจำทุกปี และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Ministerial Meeting on Women : AMMW) เป็นประจำทุก 2 ปี
 
สำหรับการประชุม ASEAN Women Entrepreneurs Forum (AWEF 2016) ครั้งที่ 2 มีหอการค้าแห่งประเทศเวียดนามและกระทรวงแรงงาน คนพิการ และกิจการสังคมเวียดนามเป็นประธานในการจัดงาน และดำเนินการจัดงานโดยสภาสตรีผู้ประกอบการเวียดนาม และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรม ประเทศเวียดนาม โดยได้กำหนดจัดประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2559 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 150 – 200 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจากภาครัฐของประเทศในกลุ่มอาเซียน ตัวแทนจากกระทรวงและสถานทูตจากประเทศต่าง ๆ ตัวแทนจากเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศ ตัวแทนจากสหประชาชาติ และตัวแทนจากภาคเอกชน
 
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนและยกระดับการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการสตรีอาเซียนในภูมิภาคอาเซียน และกรอบความร่วมมืออาเซียน โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับหัวข้อ Fostering Women Entrepreneurs in Advancing the ASEAN Economic Community – AEC Development และมีการมอบรางวัลให้แก่สตรีผู้ประกอบการดีเด่นจากประเทศสมาชิกอาเซียน
 
นางสาวอนุสรีกล่าวต่อไปว่า ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับสตรีไทยทั้ง 10 คน ที่ได้รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Forum) ประจำปี 2016 อันทรงเกียรตินี้ ซึ่งทั้ง 10 คน เป็นผู้ประกอบการสตรีจากภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่หลากหลายของไทยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำที่มีความโดดเด่น อุทิศตน และมีผลงานที่สำคัญในการสร้างความก้าวหน้าของสตรีผู้ประกอบการและแสดงถึงพลังความสามารถของผู้หญิงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
 
ทั้งนี้ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ของประเทศสมาชิกในอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ภายใต้วิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนที่ว่า "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม" กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นการทำงานอย่างมีความเชื่อมโยงและหลากหลายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและสตรี และในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับสตรีจากทุกประเทศในอาเซียนที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้
 
"ทั้งนี้ ขอขอบคุณเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) และสมาพันธ์ผู้ประกอบการสตรีเวียดนาม (VWEC) ที่ได้จัดการประชุมและจัดงานมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งจะสามารถนำไปสร้างแรงบันดาลใจต่อผู้ประกอบการสตรีในอนาคตต่อไป” นางสาวอนุสรี กล่าวในตอนท้าย
 
 
 
ที่มา : thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์