หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ปลัด พม. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ ๓

3 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1228)
 
 
เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุม ชั้น ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ ๓ (Third Session of the Working Group on the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities, 2013 - 2022) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๙๕ คน ประกอบด้วย สมาชิกของคณะทำงาน ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานองค์กรภาคประชาสังคม จาก ๑๕ ประเทศ รวมทั้งผู้ช่วย คนพิการ ผู้ให้บริการคนพิการ ผู้สังเกตการณ์ของคณะทำงาน และองค์กรคนพิการในประเทศไทย
 
นายไมตรี กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะทำงานทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ ๓ (Third Session of the Working Group on the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities, 2013 - 2022) มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงาน ติดตาม และแบ่งปันประสบการณ์ การดำเนินงานภายใต้ทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๕ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อินชอน ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักเพื่อ "ทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง” ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และเป็นการริเริ่มแผนงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีสมาชิกของคณะทำงาน ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานองค์กรภาคประชาสังคม จาก ๑๕ ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฎาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ฟิจิ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น คิริบาติ มาเลเซียมองโกเลีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี สมาพันธรัฐรัสเซีย และประเทศไทย เข้าร่วมประชุม
 
นายไมตรี กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย พก. ได้ดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการใน ๓ ประเด็น ได้แก่
 
๑) การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ.๒๕๕๖–๒๕๖๕
๒) การเตรียมการทบทวนการดำเนินงานในครึ่งทศวรรษฯ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
๓) การขับเคลื่อนทรัพยากรตามกรอบยุทธศาสตร์อินชอน "ทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง”
 
นายไมตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อินชอนเพื่อ "ทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง” ภายใต้การดำเนินการทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๕ ตามแนวความคิด "ให้โอกาส ให้เกียรติ ให้กำลังใจ” ต่อคนพิการ โดยเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาปรับปรุงการเข้าถึงโครงสร้างทางกายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการมีงานทำขจัดความยากจนในกลุ่มคนพิการ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ริเริ่มดำเนินการในประเทศไทยแล้ว อาทิ การบริการล่ามภาษามือบริการผู้ช่วยคนพิการ การขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ การเพิ่มเบี้ยความพิการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ เพื่อให้คนพิการเป็น "พลัง” ของสังคม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับ คนทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประสานความร่วมมือต่อยุทธศาสตร์อินชอนเพื่อ "ทำสิทธิคนพิการ ให้เป็นจริง” สำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์