หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
สาขาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในฟิลิปปินส์

2 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3080)
 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จัดทำแผนลำดับความสำคัญของการลงทุน (Investment Priorities Plan : IPP) เผยแพร่ให้นักลงทุนทราบถึงสาขาของกิจการที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ ให้การสนับสนุน ฉบับล่าสุดคือ ปี 2555 ซึ่งมีสาขาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ดังต่อไปนี้
 
- เกษตรกรรม หรือธุรกิจการเกษตร และประมง
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- อู่ต่อเรือ
- หมู่บ้านจัดสรร ที่มีราคาไม่สูง (Mass Housing)
- เหล็กและโลหะ
- พลังงาน
- สาธารณูปโภค
 - วิจัยและพัฒนา (R&D)
- การผลิตหรือการประกอบสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ยานยนต์
- Strategic Projects
- โรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์
- โครงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์