หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.สาธารณสุขไทย-กัมพูชา ร่วมมือพัฒนางานสาธารณสุข 5 เรื่อง

2 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1376)
 
 
กระทรวงสาธารณสุขไทยจับมือกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา พัฒนางานสาธารณสุข 5 เรื่อง โรคระบาดตามพื้นที่แนวชายแดน เน้นกำจัดโรคมาลาเรียและปัญหาเชื้อมาลาเรียดื้อยาของทั้งสองประเทศ พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระบบส่งต่อ และการจัดตั้งโรงพยาบาลเมืองพี่เมืองน้อง ในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด
 
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในโอกาสที่เดินทางไปเยือนกัมพูชา ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา ณ กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา กรุงพนมเปญ โดยได้หารือทวิภาคีเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะประเด็นที่นายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาได้เห็นชอบร่วมกันในการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะร่วมมือกันจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้
 
1. ความร่วมมือในการขจัดโรคมาลาเรีย รวมถึงการควบคุมและป้องกันเชื้อมาลาเรียดื้อยา และโรคติดต่ออื่นๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน ซึ่งประเทศไทยมีแผนในการกำจัดโรคมาลาเรียให้สำเร็จในปีพ.ศ. 2567 และของกัมพูชามีเป้าหมายให้สำเร็จในปี พ.ศ. 2568
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข โดยไทยจะสนับสนุนหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขของประเทศกัมพูชา รวมทั้งให้ทุนสำหรับเยาวชนสตรีกัมพูชามาศึกษาพยาบาลในประเทศไทยผ่านโครงการพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
3.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
4.การพัฒนาระบบส่งต่อ และ
5.การจัดตั้งโรงพยาบาลเมืองพี่เมืองน้อง (Sister Hospital) ซึ่งจะเริ่มใน 3 จังหวัดก่อน ได้แก่ จังหวัดเกาะกง - จังหวัดตราด, จังหวัดบันเจียเมียนเจย - จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดอุดรมีชัย - จังหวัดสุรินทร์
 
ทังนี้ ทั้งสองประเทศจะมีการหารือร่วมกันในระดับเจ้าหน้าที่ของไทย-กัมพูชา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ 3ปี สำหรับความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-กัมพูชา ประมาณปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน 2559 ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ โดยจะมีการติดตามผลทุก 3, 6, 9 และ 12 เดือน และหลังจากนั้นในเดือนมิถุนายน 2559 จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชามาเยือนไทย เพื่อลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกันต่อไป
 
 
 
 
โดย กระทรวงสาธารณสุข

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์